MAKROEKONOMİK MODELLERDE MALİYE POLİTİKASI KURALLARININ İŞLEYİŞİ

Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tarafından, artan bütçe açıklarını kapatmak ve uzun dönemde maliye politikalarının sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanan “maliye politikası kuralları” son yıllarda oldukça dikkat çekmektedir. En basit haliyle bazı mali değişkenler üzerine konan yasal sınırlamalar olarak tanımlanan maliye politikası kuralları çalışmamızın odağını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda öncelikle maliye politikası kurallarının tanımına, özelliklerine, uygulanma amaçlarına, türlerine ve maliye politikası kurallarının işleyiş mekanizmasına yer verilerek teorik bir çerçeve oluşturulacaktır. Daha sonra ise, maliye politikası kurallarının makroekonomik değişkenlerle ilişkisinin irdelendiği ampirik çalışmalar incelenecektir

“Makroekonomik Modellerde Maliye Politikası Kurallarının İşleyişi”

Kaynakça

Aktan, Coşkun Can; İstiklal Y. Vural; “Ekonomi Politikası Yönetiminde Mali ve Parasal Kurallar”, Kurumsal Maliye Politikası (Editörler: Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, İstiklal Y. Vural), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007, s. 119-134.

Benecki, Rafal; Jens Hölscher; Mariusz Jarmuzek; “Fiscal Transparency and Policy Rules in Poland”, Centre for Study of Economic & Social Change in Europe, Economics Working Papers, No 65, June 2006.

Biraschi, Paola; “Searching for the Optimal EMU Fiscal Rule: An Ex-post Analysis of the SGP Reform Proposals”, Ministry of Economy and Finance Working Papers, 2008.

Eichengreen, Barry; Tamim Bayoumi; “The Political Economy of Fiscal Restrictions: Implications for Europe from the Unites States”, European Economic Review, Vol. 38, Issue 3-4, 1994, pp. 791.

Fatas, Antonio; Ilian Mihov; “The Macroeconomic Effects of Fiscal Rules in the Us States”, Journal of Public Economics, Vol. 90, Issues 1-2, 2006, pp. 101-117.

Golinelli, Roberto; Sandro Momigliano; “Real-Time Determinants of Fiscal Policies in the Euro Area”, Journal of Policy Modelling, Vol. 28, Issue 9, 2006, pp. 943-964.

Günay Bekar, Ayşe; “Kamu Mali Dengesinin Sağlanmasında Mali Kurallar ve Önemi”, Küreselleşme ve Kamu Maliyesinde Yaşanan Dönüşüm (Editörler: Aytaç Eker, Hayal Akça Şimşek), T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara 2009, s. 65-90.

Günaydın, İhsan; Levent Yahya Eser; “Maliye Politikasında Yeni Trend: Mali Kurallar”, Maliye Dergisi, Sayı 156, Ocak-Haziran 2009, s. 51-65.

Gürsoy Hürcan, Yasemin; Mali Disiplinin Sağlanmasında Yasal Düzenlemelerin Yeri, Önemi, Dünya Uygulamaları ve Türkiye Örneğinin İncelenmesi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara 1999.

Hallerberg, Mark; Rolf Strauch; Jürgen von Hagen; “The Design of Fiscal Rules and Forms of Governance in European Union Countries”, European Journal of Political Economy, Vol. 23, Issue , 2007, pp. 338-359.

Hemming, Richard; Micheal Kell; “Promoting Fiscal Responsibility: Transparency, Rules and Independent Fiscal Authorities”, Fiscal Rules, Banca d’Italia Research Department Public Finance Workshop, 1-3 February 2001, pp. 433-459.

Kennedy, Suzanne; Janine Robbins; “The Role of Fiscal Rules in Determining Fiscal Performance”, Department of Finance Working Papers, No 16, 2001.

Kopits, George; “Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Ornament ?”, Fiscal Rules, Banca d’Italia Research Department Public Finance Workshop, 1-3 February 2001, pp. 59

Kopits, George; Steven Symansky; Fiscal Policy Rules, International Monetary Fund, Occasional Paper, No 162, 1998.

Krogstrup, Signe; Sebastien Walti; “Do Fiscal Rules Cause Budgetary Outcomes ?”, Public Choice, Vol. 136, Issue 1, 2008, pp. 123-138.

Lagona, Francesco; Fabio Padovano; “A Non-Linear Principle Component Analysis of the Releationship between Budget Rules and Fiscal Performance in the European Union”, Public Choice, Vol. 130, Issues 3-4, 2007, pp. 401-436.

Mills, Philippe; Alain Quinet; “The Case for Spending Rules”, Fiscal Rules, Banca d’Italia Research Department Public Finance Workshop, 1-3 February 2001, pp. 319-330.

Poterba, James M.; Kim S. Rueben; “State Fiscal Institutions and the U.S. Municipal Bond Markets”, Fiscal Institutions and Fiscal Performance (Editors: James M. Poterba, Jürgen von Hagen), The University of Chicago Press, Chicago 1999, pp. 181-207.

Rose, Shanna; “Do Fiscal Rules Dampen the Political Business Cycle ?”, Public Choice, Vol. 128, Issues 3-4, 2006, pp. 407-431.

Şimşek, Hayal Ayça; Ayşe Günay Bekar; “The Effects of Fiscal Policy Rules on Fiscal Balance: The Perspectives on Turkish Economy”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Sayı 8, Temmuz-Aralık 2008, ss. 100-125. von Hagen, Jürgen; “A Note on the Empirical Effectiveness of Formal Restraints”, Journal of

Public Economics, Vol. 44 Issue 2, 1991, pp. 199-210. von Hagen, Jürgen; “Fiscal Rules and Fiscal Performance in the EU and Japan”, Institute for

Monetary and Economic Studies, Discussion Paper Series, No 2005-E-5, July 2005.

Vural, İstiklal Y.; “Mali Disiplin ve Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Yeni Bir Araç: Maliye Politikası Kuralları”, Kurumsal Maliye Politikası (Editörler: Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici, İstiklal Y. Vural), Seçkin Yayncılık, Ankara 2007, s. 189-204.