Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatili ilköğretim bölge okullarinda çalişan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlikla ilgili görüşleri(sinop örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sinop Üniversitesi1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı  yatılı  ilköğretim  bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin
cinsiyet,  yaş  ve  branş  değişkenine  göre  örgütsel  vatandaşlık  davranışları arasındaki  ilişkiyi  ortaya koymaktır .  Bu  araştırmada  Sinop  İl  Milli Eğitim  Müdürlüğüne  bağlı  14  Yatılı  ilköğretim  bölge okulunda  (YİBO)  görev  yapan  166  öğretmene  ulaşılmıştır .  Araştırmada    Bolat  &  Bolat (2008)'in otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık ilişkisi adlı çalışmasında kullandığı  5'li  Likert  tipi  örgütsel  vatandaşlık  ölçeği  eğitime  uyarlanarak  kullanılmıştır. Araştırma  için  toplanan  veriler  SPSS  16.0  paket  programına  yüklenerek  frekans,  yüzde, ortalama,  standart  sapmaları  hesaplanmış;  faktör, korelasyon  ve  regresyon  analizleri  yapılmıştır. Yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlardan  bazıları ise şunlardır: Örgütsel vatandaşlık davranışını oluşturan özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve sivil erdem alt boyutları arasında olumlu ve orta düzeyde bir ilişki olduğu gözlenmektedir . Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç  ise  cinsiyetin  ve  branşın  örgütsel  vatandaşlık  davranışı  üzerinde  olumsuz  etkisi
olduğu  tespit  edilmiştir .  Y aş  yordayıcısının  da  örgütsel  vatandaşlık  davranışı  üzerinde  en  az açıklayıcı  değişken  olduğu  saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The  aim  of  this  study  is  to  reveal  the  relationship  between  the  organizational citizenship  behavior  of  the  teachers  working in  local  boarding  primary  schools and  their  genders, ages and branches. Within  the  study  166 teachers  working in 14 local  boarding primary schools in  the  Sinop  Provincial  Directorate of  National Education were reached. In the study, Bolat and Bolat's organizational citizenship scale in the form of the Five Factor Likert scale  was employed after  it  was adapted to education. This had  also  been  used  in  their  earlier  study  dealing with the relationship  between  organizational  commitment and organizational  citizenship in hotel managements (2008). Frequency, percentage,  mean,  standard deviation, Statistical  data collected  for  the  research  were calculated  using  the  S.P .S.S. 16.0  programme  and  correlation  and regression analysis have been performed. Some of the  results obtained from  the  research are as ollows: Altruism, Courtesy,  Conscientiousness,  Gentlemanship  and  Civic  Virtue  have  a positive  effect  on  organizational  citizenship  behavior .  Another  result  of  the  study  is  that  the  gender and the subject branch have a negative effect on organizational citizenship behavior . Also it is concluded  that  the  age  predicator  as  an  explanatory  variable  has  the  least  effect  on  the organizational  citizenship  behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :