Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumdaki bireylerin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik bilgi ve görüşleri

Yazar kurumları :
HititÜniversitesi Sağlık Yüksekokulu1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Çocuk istismarı ve ihmali; bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Çocuk istismarı, kişisel, ailesel ve sosyal risk faktörlerinin karmaşık ilişkilerinden kaynaklanmakta ve fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal olmak üzere 4 ana başlık altında incelenmektedir. Çocuk istismarı ve ihmali, tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de karşılaşılan bir durum olup, hükümetlerin ve çeşitli kurumların işbirliğini gerektiren karmaşık ve hassas bir konudur. Bu nedenle, erişkinlerin konuya bakış açısının ne olduğunun anlaşılması, alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu gerçekten yola çıkarak; çalışmada, toplumdaki erişkinlerin çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili bilgi düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Çorum Aile Sağlığı Merkezlerine herhangi bir nedenle başvuran erişkinler oluşturmuş ve aile sağlığı merkezine başvuran 425 erişkin araştırma kapsamına alınmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak tanımlayıcı istatistikler elde edilmiş ve Ki-Kare analizi kullanılarak da çoklu karşılaştırmalar yapılmıştır. Erişkinler konu ile ilgili yeterince bilgilendirilmediğini ifade etmekle birlikte, konu ile ilgili birçok durumun farkında olduğunu belirtmiştir. Çocuğa uygulanan cinsel şiddet konusunda genel bir duyarlılık söz konusudur. İstismara uğramış çocuğa nasıl davranılması gerektiği ve aile yapısının çocuk istismarına etkisi konularında genç ile yaşlı ebeveynler arasında görüş farklılıkları saptanmıştır. İstismara uğradığını söyleyen çocuğa kadınların erkeklerden daha çok inanması, kadınların çocuklara erkeklerden daha çok güvenmesi açısından önemli bir sonuçtur. Gelir düzeyi düşük olan ailelerin daha yüksek gelir grubundaki ailelere göre çocuk ihmali ve istismarını etkileyen faktörlerin farkında olması dikkat çekicidir. Henüz çocuk sahibi olmayanların, birçok konuda çocuk sahibi olanlara göre daha bilgili olmaları da önemli bir bulgudur. Çalışmada ayrıca, eğitim düzeyinin ihmal ve istismarı anlamada önemli bir etken olduğu saptanmış ve özellikle eğitim düzeyi düşük olan ailelere çocuk istismarı ve ihmali konusunda eğitim verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Child abuse and neglect is defined as all actions and inactions that are directed to a child by an adult and are qualified as inconvenient and detrimental limiting the child development. Child abuse arises from the sophisticated relations of personal, familial and social risk factors and it is examined under four main titles as physical abuse, sexual abuse, emotional abuse and neglect. Child abuse and neglect is the case also in our country like the case in other countries and it is a sensitive issue that all governments and various institutions should cooperate on it. Therefore, the view of the adults on the issue is very important for the determination of precautions. Based on this reality, this study aims to determine the knowledge level of adults in the society on child abuse and neglect. The adults that apply to Çorum Family Health Center constitute the attendee of the study and 425 adults applying to the family health center include in the scope of study. Definitive statistics are acquired by using the data obtained and multiple comparisons are made with Chi-Square test. The adult state that they don't keep informed about the issue and they are aware of the many cases related to issue. There is a general sensitivity on sexual child abuse. It's determined that there are different views on how to behave an abused child and the family structure between younger and older parents. Women's belief on an abused child more than belief of men is an important result in the sense that women believe children more than men. It is remarkable that low income families are more aware of the child abuse and neglect than the high income families. It is also significant that the couples who don't have a child yet are more informed on many subjects than parents. In the study, the level of education is confirmed as an important factor for the understanding of child abuse and neglect and it is stated that especially families with low education level should be trained on child abuse and neglect.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :