Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öz değerlendirmenin 360 derece geri besleme yöntemindeki işlevselliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Baskent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, insan faktörünün önemi işletmelerde uygulanan kalite çalışmaları kapsamında gittikçe artmaktadır. Çalışanlar işletmeler tarafından bir maliyet öğesi yerine yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak görülmektedir. Bu nedenle kaliteyi arttırmak için performans değerlendirilmesi yapılmaktadır. Çalışanların performansları 360 Derece Geri Besleme Yöntemi alt boyutları ile ölçülmektedir. Bu çalışmanın amacı; 360 Derece Geri Besleme Yönteminin değerlendirme boyutlarından biri olan öz değerlendirmenin sistem içerisindeki işlevselliğinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, öz değerlendirme alt boyutlarının demografik özelliklere göre yeterlilikleri ve boyutların birbirleri ile olan ilişkileri incelenmiştir. Bu değerlendirme yöntemine göre hazırlanmış bir anket formu kullanılmıştır. Anket çalışması Ankara ili Kazan ilçesi sınırları içinde çeşitli sektörlerde çalışan kişilerle gerçekleştirilmiştir ilk olarak, anket formunun güvenilirliği hesaplanmıştır. Öz değerlendirme alt boyutlarının demografik özelliklere göre yeterliliklerini puanlama yöntemi ve boyutların birbirleri ile olan ilişkilerini incelemek için de korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre kişinin gerek demografik özellikler gerekse de boyutlar arası ilişkiler açısından kişinin kendini ortalamanın üzerinde değerlendirdiği belirlenmiştir

Özet İngilizce :

Nowadays, the importance of the human factors has been continuously increasing in the quality studies applied in enterprises. In enterprises, employees are seen as valuable resources invested instead of being seen as an element of cost. Therefore, performance assessment has been implemented in order to improve quality. The performance of the employees has been measured with the sub-dimensions of the 360 Degree Feedback Method. The aim of this study is to research the functionality of selfassessment which is one of the evaluation dimensions of the 360 Degree Feedback Method in the system. To this end, the proficiency of the sub-dimensions of self assessment according to the demographic traits and the relationships between the dimensions have been examined. A questionnaire form designed according to this assessment method has been used. The questionnaire has been applied with people working in various sectors in Kazan-Ankara- Turkey. First, the reliability of the questionnaire form was calculated. Correlation analysis has been used to examine Method of scoring the performances of the sub-dimensions of selfassessment according to the demographic traits, and to examine the relationship between the dimensions. According to the results of the analysis, it has been determined that the individuals evaluate themselves over the medium scores in terms of not only the demographic traits but also the relationships between dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :