Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tasavvufî terbiyede rüyânın değeri

Yazar kurumları :
Bitlis Eren Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, mutasavvıfların görüşleri doğrultusunda rüyânın değerini ele almaktadır. Çalışma, giriş, üç bölüm başlığı ve sonuçtan müteşekkildir. Makale girişinde âyet ve hadîslerle birlikte rüyâ kavra-mı tanımlanmaktadır. Birinci bölümde rüyâ çeşitlerinden bahsedilirken ikinci bölümde tasavvuf literatüründe rüyâ olayı mutasavvıfların görüşleriyle beraber verilmektedir. Sonrasında sûfî eğiti-minde rüyânın rolü ve rüyâ yorumunun tasavvufî açıdan önemine değinilmektedir. Son bölümde mürîdlerin gördükleri ve mürşidleri tarafından yorumlanmış rüyâlardan örnekler verilirken; sonuç bölümünde tasavvufî literatürde rüyânın değeri ve ne anlam ifade ettiği ortaya konulmaya çalışıl-maktadır.

Özet İngilizce :

This study discusses the value of dream according to views of sûfîs. It consists of an introduction, three parts and a conclusion. In introduction, the concept of dream is defined in the light of Quranic verses and hadiths. While the types of dream are mentioned in the first part, dream in sûfîsm is presented according to views of sûfîs. Afterwards, the role of dream in sûfî training and the impor-tance of dream interpretation in Sufism are touched on. In the last chapter, the examples of dre-ams had by sûfî followers and interpreted by their guides are given. In the coclusion the value of dream and its importence in Sufism tried to be presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :