Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kitâbu’l-mulahhas fî’l-mantık ve’l-hikme bağlamında fahruddîn er-râzî ve islam felsefesi

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

İslam felsefesi, düşünce tarihinde var olan diğer felsefî sistemler gibi, konuları bakımından sistema-tik özellik gösterir. İslam felsefesinin problemleri, İslam filozofları tarafından, sistemli bir biçimde ifade edildi. Gazâlî ve ondan sonraki dönemde, felsefe, İslâm ortaçağında, İslam entelektüel çevre-leri tarafından eleştirildi. Bu süreç pozitif neticeler de yarattı. Bu sürecin inşasında Fahruddîn er-Râzî'nin payı dikkate değerdir. Râzî, Gazâlî gibi, İslam filozoflarına karşı açık bir eleştiri içerisinde olmadı. Evvela, felsefî literatürü analiz etti ve sonra onu sistematik dille ifade etti. Kitâbu'l-Mulahhas fi'l-Mantık ve'l-Hikme, Râzî'nin felsefi meseleleri tartıştığı analitik çalışmalarından biridir. Bu makalede bu konulara ilişkin Râzî'nin yaklaşımı incelendi. Râzî, çalışmasını iki ana parçaya ayırır: Mantık ve Felsefe. Mantık bölümünde, mantıksal terimler ve önermeler değerlendirilir. Felse-fe bölümünde, varlık felsefesinin genel terimleri, cevher ve arazın tanımları ve bu kavramlar hak-kında problemler ve son olarak da Tanrı problemi, analitik ve sistematik bir dille ele alınır. Bu ma-kalede Râzî'nin ontolojisi ve epistemolojisi, kavram anlayışı ve felsefî konulara ilişkin bilimsel yön-temi incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Islamic philosophy gets its systematic character regarding to its issues as the other philosophical systems in the history of thought. The problems of Islamic philosophy have been stated in a well-organized way by Islamic philosophers. In the period of al-Ghazâlî and after him, the philosophy was criticized by Islamic intellectual environments in the middle age of Islam. This process also created positive outcomes. The portion of Fakhr al-Dîn al-Râzî in the construction of this process is remarkable. Al-Râzî was not in an open criticism against to Islamic philosophers as al-Ghazâlî. Firstly, he analysed the philosophical literature and secondly composed it by the systematical lan-guage. Kitâbu'l Mulahhas fi'l-Mantık ve'l-Hikme is one of his analytical works that al-Râzî discussed the philosophical topics. Al-Râzî's approach regarding these issues is scrutinized in this article. Al-Râzî classified his work two major parts: Logic and Philosophy. In the section of logic, logical terms and propositions are evaluated. In the section of philosophy, the general terms of the existential philosophy, the definitions of the substance and the accident, and the problems about these con-cepts, and finally the problem of God are evaluated analytically and systematically. In this article, Al-Râzî's ontology and epistemology, his understanding of the concept and his scientifical method regarding the philosophical issues are scrutinized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :