Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

History Studies - International Journal of History

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kıbrıs ta çözüm planlarına göre kolluk kuvvetleri ve özellikleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Kıbrıs'ta çözüm plânlarına göre kurulmak istenen kolluk kuvvetlerinin yapısı ve özellikleri ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmanın temel amacı, Kıbrıs'ta taraflar arasında cereyan eden görüşmelerde kolluk kuvvetlerinin nasıl kurulacağını ve hangi yetkilere göre çalışacağını göstermektir. Aslında güvenlik olgusu, Kıbrıs'taki toplumların temel ihtiyaçlarından birisidir. Ancak Kıbrıs'ta yeni kurulacak sistemde güvenlik kuvvetleri ile sivil toplum ilişkilerinin yeniden ve demokratik bir tarzda düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Hele iç güvenliğin, dolayısıyla da kolluk kuvvetlerinin, sivil yönetime kendi özerkliği içerisinde devredilmesi, demokratikleşmenin en önemli unsurlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden federal polis kanunu, Federal Cumhuriyetin sorumluluğu altında olmalıdır. Özellikle federal polis teşkilâtı, devletin iç güvenliğini sağlamasının yanı sıra kara ve deniz sınırlarının da korunmasında yetkili olacaktır. Bundan dolayıdır ki polis teşkilâtının kuruluşu, işleyişi ve sorumlulukları ile ilgili bütün ayrıntılar yasa ile belirlenmesi gerekecektir. Aslında bu kanunun önemi, Federal Cumhuriyetin genel güvenlik hususlarıyla ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü yaşanması muhtemel olan uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı, gümrük vergisi ile diğer harçların ödenmeden ülkeye sokulacak kalitesiz malların vb. şeylerin ortaya koyacağı sıkıntılar, Kıbrıs için ağır yük teşkil edecektir. Bu yük, ancak polis kanununun sıkı bir şekilde uygulanmasıyla bertaraf edilebilecektir. Dolayısıyla bu teşkilâtın, görevini demokratik ilkeler içinde ifa edebilmesi için federal yürütme erkinin sorumluluğu altında çalışması şarttır. Ancak bunun için de modern teçhizat, bina, araç-gereç ve ödenek sağlanması gerekecektir. Bu gerçekten hareketle araştırma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 1960 rejimine göre kurulan kolluk kuvvetleri ele alınıp değerlendirilmiştir. İkinci bölümde kolluk kuvvetlerinin Gali Plânı'na göre incelemesi yapılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise Annan Plânı'na göre kolluk kuvvetlerinin oluşumu, yetkileri ve görevleri belirtilmiştir.

Özet İngilizce :

In this research, the structure of law enforcement officers and their characteristics attempted to be established in Cyprus according to plans of resolution have been addressed. Therefore, the primary goal of this research is to display how law enforcement officers could be established and on what authorities their tasks will be based on during the talks held between the parties in Cyprus. Actually, the phenomenon of security is one of the basic necessities of the communities in Cyprus. However, it is crucial that in the new system which will be created in Cyprus, law enforcement officers and relations of civil society will be reorganized in a democratic manner. Above all, internal security and in effect, law enforcement officers, being passed on to civil society within their own sovereignty, emerges as one of the most significant elements of democratization. Therefore, the federal police law must be under the responsibility of the Federal Republic. In particular, the federal police organization will not only be responsible for the internal security of the state, but will also have authority in the protection of maritime borders. It is for this reason that all details concerning the establishment, operation and responsibilities of the police organization must be determined by law. Essentially, this law is significant due to being related to the general security issues of the Federal Republic, because the hardships that could arise from the likely incidents of drugs, arms and human smuggling, along with entering into the country of products of poor quality etc. without paying any customs duty or other fees will constitute a heavy burden on Cyprus. It will only be possible to dispose of this burden through the strict enforcement of the police law. Therefore, in order for this organization to be able to perform its duty within principles of democracy, it must operate within the responsibility of the federal executive power. However, modern equipment, buildings, facilities and funds will also be necessary for this to take place. Based on this reality, the research is composed of three main sections. The first section has dealt with and assessed the law enforcement officers established according to the 1960 regime. In the second section, the law enforcement officers have been examined according to the Gali Plan. In the third and last section, the development, privileges and duties of the law enforcement officers have been expressed based on the Annan Plan.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :