Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Envâru’l-âşikîn’de geçen bazı hadislerin müslümanların ibâdet anlayışlarına etkileri üzerine

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada “Envâru’l-Âşikîn”de geçen ve Müslüman Türk halkının ibâdet anlayışlarını etkileyen bazı hadisler ele alınmıştır. Zayıf veya mevzû olan bu hadislerin Müslümanların algı dünyalarına çok yanlış mesajlar verdiği, İslâm’ın özüne aykırı anlayışlara neden olduğu ve ibâdet anlayışlarını olumsuz yönde etki-lediği görülmektedir. Bu tür hadisler geçmişte olduğu gibi günümüzde de Müslü-manların ibâdet anlayışlarını şekillendirmektedir. Dolayısıyla yüzyıllardır insanla-rın zihinlerine yerleştirilen namaz, oruç ve zikir ağırlıklı ibâdet anlayışının düzelti-lebilmesi için Kur’an ve Sünnet bütünlüğü içerisinde meselelere yaklaşılması ve bu rivâyetlerin tarafsız bir gözle ele alınıp gerçek değerlerinin ilmî çalışmalarla ortaya konulması gerekmektedir. Bu nedenle hadis tenkîd metodolojisinin objektif kriter-lerine bağlı kalınarak kritiği yapılan ve güvenilirliği kanıtlanan hadislere itibar edilmesi, sahih olmayanlarının ise terk edilmesinin uygun olacağı mütalaa edil-mektedir. Buradan fert veya cemaat halinde gerçekleştirilen namaz, oruç ve zikir gibi ibâdetlerin önemsiz görüldüğü ve terk edilmesinin tavsiye edildiği gibi bir sonuç çıkarmak kesinlikle doğru olmayacaktır. Zira ibâdetler önemlidir; ancak her şey belli bazı ibâdetleri yapmakla bitmemekte tam tersine başlamaktadır. Bireysel ola-rak yaptığı ibâdetleri yeterli gören, ancak Müslümanların ve insanlığın toplumsal ve küresel problemlerine çare aramayan, görev ve sorumluluk almaktan kaçınan, çözüm üretmek için Hz. Peygamber’in yaptığı gibi “erdemliler hareketi” oluştur-mayan bir anlayışın İslâm’ı doğru anladığını söylememiz zor görünmektedir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, some hadiths in “Envâru'l-Âşikîn” and affected the under-standing of worship of Muslim Turkish people were studied on. It was concluded that weak and fabricated hadiths had a very wrong message to the world of perception of Muslims, led to understandings contrary to the essence of Islam and most of the time had a negative impact on their understanding of worship. These types of hadiths, today as in the past impacted on the world of the Muslims understanding of worship. Thus, it is required to approach the issues in the integrity of the Qur'an and Sunnah, these narrations must be evaluated and revealed to the real values with scientific studies in order to eliminate the negative approaches that placed in the minds of people for centuries. For this reason, it is thought that the hadiths must be put into account and the non-credible weak ones must be left by depending on the objective criteria of hadiths criticizing methodology.

It is not strictly true to have some information from this idea derived from

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :