Cilt: 61 Sayı : 01
AVRUPA GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ VE TÜRKİYE
Avrupa Güvenlik Strateji Belgesi ve Türkiye
Hakkı BÜYÜKBAŞ

18 129

Bu çalışma, Aralık 2003'de Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi tarafından kabul edilen "Avrupa Güvenlik Stratejisi" belgesini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Belge üç bölüme ayrılmış olup, birinci bölümde uluslararası ve Avrupa güvenlik durumuna ve Avrupa güvenliği için muhtemel tehditlere yer verilmiştir. İkinci bölümde Avrupa Birliği’nin stratejik amaçlarının neler olduğu ortaya konulmuştur. Avrupa Birliği için dersler ve çıkarımlar ise üçüncü bölümde yapılmıştır. Belgede Avrupa Birliği kendisini, Avrupa güvenliğinden olduğu kadar, uluslararası güvenlikten de sorumlu, çok taraflı ilişkilere dayanan çok kutuplu bir uluslararası düzenin oluşturulmasında yerini alan bir aktör olarak resmetmiştir. Ne var ki Avrupa Güvenlik Strateji belgesi, Türkiye'ye hiçbir yerde gönderme yapmamış, Avrupa güvenlik arayışında Türkiye'nin muhtemel rolü hakkında hiçbir atıfta bulunmamıştır. Bu çalışma üç bölüme ayrılmış olup, ilk önce Avrupa Birliği’nin dünya siyasetinde siyasi bir aktör olma çabası ve niteliği ele alınmıştır. İkinci bölümde ilgili belge ayrıntılı olarak incelenmiştir. Üçüncü bölümde de Avrupa güvenliği için Türkiye'nin stratejik önemi üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

ABAM (2004), AB Anayasası Taslak Metni: http:ııwww.uni-kasset.de/fb5/frieden/themen/ Europal verfassungsentwurf2004.pdf (27. 08. 2005).
Hakkı BÜYÜKBAŞ