18. ASIRDA YAZILMIŞ MÜNŞİYÂNE/ÜSLÛB-I ÂLÎ NESİR VE MENSUR MUAMMÂ ÖRNEĞİ BİR ESER: ŞEFÎK-NÂME

Öz 1703 yılında bir padişahın hal’i, bir şeyhülislâmın katli ve pek çokdevlet adamının azli ile sonuçlanan Edirne Vak’ası’nın anlatıldığı Şefîknâmeisimli eser, Şefîk Mehmed tarafından kaleme alınmıştır. Hakkındabirkaç kaynakta bilgi bulunan Şefîk Mehmed, İstanbulda doğmuş, vak’anüvislik,kâtiplik ve küçük evkaf muhasebeciliği gibi görevlerdebulunmuştur. Şefîk Mehmed’in Edirne Vak’asını muğlak ve sanatlı birüslûpla anlattığı eseri Şefîk-nâme, 9 bölüm olarak tertip edilmiştir. Herbölümde Edirne Vak’ası’nın bir merhalesi anlatılırken, herkesinanlamaması için müphem ve muammâlı bir üslûp kullanılmıştır. Buyazıda kısaca Şefîk Mehmed’in hayatından ve Şefîk-nâme’nin muhteva,dil ve üslûbundan bahsedilmiştir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2000), Osmanlı Müellifleri I-II-III, Bizim Büro Basımevi, Ankara.