Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri

Amaç: Güçlü bir antioksidan etkiye sahip olan nar kabuğunun pek çok fizyolojik özellikleri gösterilmiştir. Çalışmamızda eksitatör bir nörotransmitter olan glutamatın nörotoksik etkisine karşı, güçlü antioksidan olan nar kabuğunun etkilerini araştırmayı amaçladık. Materyal ve Metot: Çalışmamızda yeni doğan sıçan beyin korteksi kullanılmıştır. Nar kabuğu ekstresi 200, 300 ve 400 mg/ml dozunda uygulandıktan 2 saat sonra 6x10-3 ve 3x10-3 M konsantrasyonda glutamat uygulaması gerçekleştirildi. Toksisite oluşturulduktan 24 saat sonra canlılık testi, total oksidan ve antioksidan kapasite ölçümleri gerçekleştirildi. Bulgular: Glutamat uygulaması artan dozlarda hücre canlılığını önemli ölçüde azaltırken nar kabuğu ekstresi yüksek dozda en iyi nöroprotektif etkiyi ortaya koymuştur. Toksisiteye bağlı artan oksidan kapasite nar kabuğu uygulaması ile anlamlı derecede düzelmiştir. Glutamata bağlı azalan antioksidan kapasite nar kabuğu ekstresi ile düzelme göstermiştir. Nar kabuğu ekstresi tek başına yüksek doz uygulandığında proliferatif etki ortaya koymuştur. Nar kabuğu nöroprotektif etkilerini proinflamatuar sitokin olan tümör nekrozis faktör-α ve apoptotik proteinler olan caspas 3 ve 9 ekspresyonunu baskılayarak ortaya koymuştur. Sonuç: Nar kabuğu ekstresi antioksidan, antiinflamatuar ve anti-apoptotik etkisi ile glutamata bağlı gelişen nörotoksisiteyi önlemiştir.  Anahtar Kelimeler: Nar, Eksitotoksisite, Glutamat, Sıçan
Anahtar Kelimeler:

Nar, Eksitotoksisite, Glutamat, Sıçan

Effects of pomegranate peel extract against glutamate excitotoxicity in rat primary neuron culture

Background: Many physiological properties of pomegranate peel which has a strong antioxidant effect have been shown. We aimed to investigate the effects of pomegranate peel, a potent antioxidant on the neurotoxic effect of glutamate, an excitatory neurotransmitter. Methods: In our study, the newly born rat brain cortex was used. Pomegranate peel extract were used 200, 300 and 400 mg / ml dose after 2 hours 6x10-3 and 3x10-3M concentration glutamate application was performed. After 24 hours of toxicity, viability test, total oxidant and antioxidant capacity measurements were performed. Results: Glutamate application significantly reduced cell viability in increased doses, while pomegranate peel extract revealed the best neuroprotective effect in high doses. Increased total oxidant capacity due to toxicity has been significantly improved with pomegranate peel application. Decreased antioxidant capacity due to glutamate has improved with pomegranate peel extract. Pomegranate peel extract alone had a proliferative effect when high doses were applied. The pomegranate peel has demonstrated its neuroprotective effects by suppressing the proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-α and the expression of apoptotic proteins, caspase 9 and 3. Conclusion: Pomegranate peel extract inhibited glutamate-induced neurotoxicity due to its antioxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic effect.  Key Words: Pomegranate, Excitotoxicity, Glutamate, Rat

Kaynakça

Referans1. Gölükcü M, Toker R, Tokgöz H. Hasat zamanının nar suyunun şeker ve organik asit bileşimleri üzerine etkisi. Gıda. 2011; 36(6): 355-341.

Referans2. İsmail T, Sestili P, Akthar S. Pomegranate peel and fruit extracts: A review of potential anti-inflammatory and anti-infective effects. Journal of ethnopharmacology. 2012; 143(2): 397-405.

Referans3. Topkaya C. Nar kabuğu tozu ilavesinin keklerin besinsel, duyusal ve mikrobiyolojik özelliklerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Denizli, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.

Referans4. Karakaya S ve El SN. Total Phenols and Antioxidant Activities of Some Herbal Teas and In Vitro Bioavailability of Black Tea Polyphenols. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2006; 23(1): 1-8.

Referans5. Özkan G, Baydar G. A Direct RP-HPLC Determination of Phenolic Compounds in Turkish Red Wines. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2006; 19(2): 229-234.

Referans6. Chandra R, Jadhav VT, Shrama J. Global scenario of pomagranate (Punica granatum L.) culture with special reference to India. Fruit Veg Cereal Sci 2010; 4(2): 17–8.

Referans7. Nizamlıoğlu NM, Nas S. The phenolic compounds in vegetables and fruit; structures and their importance. Electronic Journal of Food Technologies. 2010; 5(1): 20-35.

Referans8. Yıldırım AN, Yıldırım F, Şan B, Polat M, Sesli Y. Variability of phenolic composition and tocopherol content of some commercial Almond cultivars. Journal of Applied Botany and Food Quality. 2016; 89(1): 163-170.

Referans9. Negi PS, Jayaprakasha GK, Jena BS. Antioxidant and antimutagenic activities of pomegranate peel extracts. Food Chemistry. 2003; 80(3): 393-397.

Referans10. Özkal N, Dinç S. Valuation of The Pomegranate (Punica granatum L.) Peels From The Standpoint of Pharmacy. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. 1993; 22(1): 21-29.

Referans11. Aydın ÖF, Kurne A, Karabudak R. MS patogenezinde basamaklar-II:nörodejenerasyonda biyolojik göstergeler, sodyum kanalları ve glutamatın rolü. Türk nöroşirurji dergisi. 2006; 12(2): 98-105.

Referans12. Gündoğdu G, Taghizadehghalehjoughi A, Çiçek B, Şenol O, Nalcı KA, Demirkaya AK ve ark. Glutamat Eksitotoksisitesi Oluşturulan Primer Kortikal Nöron Kültürlerinde Parietinin Nöroprotektif Etkisinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2018; 13(2): 165-173.

Referans13. Cetin D, Hacimufuoglu A, Tatar A, Turkez H, Togar H. The in vitro protective effect of salicylic acid against paclitaxel and cisplatin-induced neurotoxicity. Cytotechnology. 2016; 68(4): 1361-1367.

Referans14. Yayla M, Cetin D, Demirbağ Ç, Kılııçle Aksu P. Nar Kabuğu Ekstresinin Sıçanlarda Paklitakselle İndüklenen Primer Nöron Hasarına Karşı Koruyucu Etkisi. Kafkas J Med Sci 2018; 8(3):149–157.

Referans15. Palabiyik SS, Karakus E, Halici Z, Cadirci E, Bayir Y, Ayaz G, Cinar I. The protective effects of carvacrol and thymol against paracetamol–induced toxicity on human hepatocellular carcinoma cell lines (HepG2). Human & Experimental Toxicology. 2016; 35(2): 1252-1263.

Referans16. Meldrum BS. Glutamate as a neurotransmitter in the brain: review of physiology and pathology. The Journal of Nutrition. 2000; 130(4): 1007–15.

Referans17. Sharma A, Kaur G. Tinospora cordifolia as a potential neuroregenerative candidate against glutamate induced excitotoxicity: an in vitro perspective. BMC Complement Altern Med. 2018; 18(1): 268-271.

Referans18. Motor S, Ozturk S, Ozcan O, Gurpinar AB, Can Y, Yüksel R et al. Evaluation of total antioxidant status, total oxidant status and oxidative stress index in patients with alopecia areata. Int J Clin Exp Med. 2014; 7(4): 1089–93.

Referans19. Kanatt RS, Chander R, Sharma A. Antioxidant and antimicrobial activity of pomegranate peel extract improves the shelf life of chicken products. International Journal of Food Science & Technology. 2010; 45(2): 216-222.

Referans20. Aslan R, Kutlu R, Civi S, Tasyurek E. The correlation of the total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and paraoxonase activity (PON1) with smoking Author links open overlay panel. Clin Biochem. 2014; 47(6): 393-7.

Referans21. Abundan M, Çelik M, Almaz V, Geter S, Selek S, Koca B et al. Evaluation of S-100B and Oxidative Status before and after Treatment in Children with Bacterial Meningitis. Klin Derg. 2012; 25(2): 67-70.

Referans22. Meloni F. Tumor necrosis factor α. Biological aspects. Gior Itali di Chemi 1989; 40(36): 29–37.40.

Referans23. MacEwan D J. TNF ligands and receptors – a matter of life and death. Brit J Pharm 2002; 135(4): 855-5.

Referans24. MacEwan D J. TNF receptor subtype signalling: differences and cellular consequences. Cell Sig 2002;14(6): 477–92.

Referans25. Binnetoğlu D, Yayla M. Agmatine and Glutamate Induced Primary Neuron Damage: In Vitro Study. International Research Journal of Pharmacy and Medical Sciences. 2018; 2(1): 52-56.

Referans26. Takeuchi H1, Jin S, Wang J, Zhang G, Kawanokuchi J, Kuno R, Sonobe Y, Mizuno T, Suzumura A. Tumor necrosis factor-alpha induces neurotoxicity via glutamate release from hemichannels of activated microglia in an autocrine manner. J Biol Chem. 2006; 281(30): 21362-8.

Referans27. Soojin P, Jin KS, Jun Yup K, Hwa-Jin S, YoungMi K, Yong CB. Anti-Inflammatory Effects of Pomegranate Peel Extract in THP-1 Cells Exposed to Particulate Matter PM10. Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 16(3): 1-11.

Referans28. Maressa CM, Jocelem MS, Milena T, Danilo M, Patricia B, Hudson SB et al. Neuroprotective Effects of Pomegranate Peel Extract after Chronic Infusion with Amyloid-β Peptide in Mice. PLoS One. 2016; 11(11): e0166123.

Referans29. Tüfekçi MA, Ersoy Tunalı N. Huntington Hastalığında Toksisite Mekanizmaları ve NMDAR-Aracılı Eksitotoksisitede Poliaminlerin Rolü. Turkiye Klinikleri J Med Sci.2012; 32(1): 201-213.

Referans30. Shuangyue L, Xiao Z, Meiling S, Tao X, Aimei W. FoxO3a plays a key role in the protective effects of pomegranate peel extract against amikacin-induced ototoxicity. Int J Mol Med. 2017; 40(1): 175-181

4631 1619

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde antenatal magnezyum sülfat kullanımının patent duktus arteriozusa etkisi

Ufuk ÇAKIR, Cüneyt TAYMAN

Diyabetik Ayak Ülseri Hastalarında Major Amputasyonun Önlenmesi icin Bir Yöntem: Negatif Basınclı Yara Tedavisi ile Kombine İntralezyonel Epidermal Growth Faktör Kullanılması

Bayram ÇOLAK, Atilla ORHAN, İlhan ECE, Serdar YORMAZ, Hüseyin YILMAZ, Mustafa ŞAHİN

Diş hekimliği fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin tme rahatsızlıklarının oral alışkanlıklarla ilişkisinin değerlendirilmesi: Bir anket çalışması

Zuhal GÖRÜŞ, Devrim Deniz ÜNER

Transversus abdominis plan bloğu için ultrason eşliğinde farklı bölgelerden yapılan ölçümler

Orhan BİNİCİ, Erdoğan DURAN, Mehmet Kenan EROL, Başak PEHLİVAN, Veli Fahri PEHLİVAN, Ahmet ATLAS

Ultrasonografi eşliğinde veya landmark yöntemiyle uygulanan, santral venöz kateter uygulamalarındaki başarı oranları ve oluşan komplikasyonların karşılaştırılması

Hakan AKELMA, Fikret SALIK, Cem Kıvılcım KAÇAR, Osman UZUNDERE, Ebru TARIKÇI KILIÇ

Direkt coombs pozitif yenidoğanlarda light emitting diode fototerapinin etkinliği

Nilüfer OKUR, Mehmet BÜYÜKTİRYAKİ, Nurdan URAS, Mehmet Yekta ÖNCEL, Ömer ERTEKİN, Fuat Emre CANPOLAT, Şerife Suna OĞUZ

Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığı tedavisinde sondalama yönteminin etkinliği ve zamanlamasının başarıya etkisi

Müslüm TOPTAN

Diyabetik Ayak Yaraları Üzerine İmmunohistokimyasal Bir Çalışma; MMP-2 ve TNF- α Ekspresyonlarının İncelenmesi

Murat BALOĞLU, Ebru GÖKALP ÖZKORKMAZ

Erzurum ve çevre illerde psödotümör serebri tanısı ile takip edilen hastaların klinik ve demografik verileri

Fatma ŞİMŞEK, Nuray BİLGE, Mustafa CEYLAN

İnme nedeniyle hemipleji gelişen hastalarda rehabilitasyon sonuçları ile maliyet arasındaki ilişki

Alparslan YETİŞGİN, Serap SATIŞ