Kronik Hepatit B Enfeksiyonunda Fibrozisi Belirlemede Noninvaziv King , Bonacini , FibroQ Testlerinin Etkinliği

Amaç :Kronik hepatit B hastalarında, antiviral tedavi başlanmadan önce karaciğer biyopsisinin yapılması önerilmektedir. Biyopsi karaciğer hasarı göstermek için altın standart olmakla beraber, hasarı belirleyebilmek için birçok  noninvaziv testin  etkinlikleri denenmektedir.  Bu çalışmada kronik hepatit B’li hastalarda ileri dönem fibrozisi tespit etmede kullanılan bazı noninvaziv indirekt biyokimyasal belirteçlerin performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır Materyal ve Metod: Kronik hepatit B'li  91 hasta çalışmaya dahil edildi. KHB hastaları fibrozis skoruna göre hafif fibroz  ve ileri fibröz  olanlar olmak üzere iki gruba ayrılarak karşılaştırmalar yapıldı  Bulgular:  Ortalama yaş Kronik hepatit B  olgularında 39.5 ± 14.9 olarak bulunmuştur. Kronik hepatit B'li olgularda belirgin fibrozisi saptamada King skoru, Bonacini (CDS indeks), FibroQ  skorları için ROC eğrisi altında kalan alanlar sırasıyla 0.818, 0.794 ve 0.823 idi.  ROC analizinde  ileri fibrozisi saptamasında  en iyi FibroQ  skoru  ve King skoru ile hesaplanmıştır. FibroQ  skoru  ve King skoru  için ileri fibrozisi saptamasının en iyi kesim değerleri  sırasıyla ≥ 1,55 ve ≥9,7   olarak alındığında ; sırasıyla sensitivite %82ve  %%91, spesifite  %70 ve %67  olarak saptanmıştır ( p<0.0001)    Sonuç : Çalışmamızın  sonuçlarına göre FibroQ skoru ve  King skoru  Kronik hepatit B hastalarında belirgin fibrozisi tespit etmede iyi bir gösterge olduğu düşünüldü. Ancak bu noninvaziv testlerin değerlendirilmesi için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.   

Efficacy of Noninvasive King, Bonacini, FibroQ Tests in Determining Fibrosis in Chronic Hepatitis B Infection

Background : Liver biopsy is recommended before antiviral treatment for patients with chronic hepatitis B.  Although liver biopsy is the gold standard procedure, many noninvasive tests have been established for the determining of liver damage. The objective of this study was to compare the performances of several noninvasive indirect biochemical markers used to detect advanced fibrosis in patients with chronic hepatitis B. Methods : In total, 91 patients with chronic hepatitis B were included .Then patient with chronic hepatitis B infection were divided as a mild and advanced fibrosis and this two groups were compared   Results: The mean age was 39.5 ± 14.9.The areas under receiver operating characteristic curve in the prediction of significant fibrosis were 0.756, 0.849, 0.742 and  0.825  for King  score, Bonacini (CDS index), FibroQ  score. FibroQ  and  King score  were the best indicators for the detection of advanced fibrosis. For FIB 4 and AP index , the cut-off value for the prediction of advanced fibrosis  were ≥ 1,55 and  ≥9,7 with a sensitivity and specificity of 82% ,91% and 70%,67%  respectively. ( p<0.0001)    Conclusions:  According to the results of our study, FibroQ score and   King score may be considered as a good indicator for predicting advanced  fibrosis in chronic hepatitis B subjects

Kaynakça

1-Cengiz T, Kıyan M, Yavaşoğlu O, Şahin Uğurel M, Karahan M, Kılıç H. HBsAg taşıyıcılarının yakın aile çevresindeki bireylerde ELISA ile HBsAg’ın araştırılması. OMÜ Tıp Dergisi 1992;9(2):137-43.

2- Lok ASF, McMahon BJ. AASLD practice guideline: Chronic hepatitis B: Update of recommendations. Hepatology 2004;39:857-61.

3- McMahon BJ. Epidemiology and natural history of hepatitis B. Semin Liver Dis 2005;25(Suppl 1):3-8.

4- Shindo M, Hamada K, Nishioji K, Muramatsu A, Oda Y, Okuno T. The predictive value of liver fibrosis in determining the effectiveness of interferon and lamivudine therapies for chronic hepatitis B. J Gastroenterol 2004;39: 260-7.

5- Castera L. Hepatitis B: Are non-invasive markers of liver fibrosis reliable? Liver Int. 2014;34(Suppl 1):91-96.

6- Grigorescu M. Noninvasive biochemical markers of liver fibrosis. J Gastrointestin Liver Dis. 2006;15:149-159.

7- Baranova A, Lal P, Birerdinc A, Younossi ZM. Non-invasive markers for hepatic fibrosis. BMC Gastroenterol. 2011;11:1-15.

8- Ishak K, Baptista A, Bianchi L, Callea F, De Groote J, Gudat F, et al. Histological grading and staging of chronic hepatitis. J Hepatol 1995;22: 696-699

9- Afdhal N, McHutchison J, Brown R, Jacobson I, Manns M, Poordad F, Weksler B, Esteban R. Thrombocytopenia associated with chronic liver disease. J Hepatol. 2008;48:1000-1007.

10- Tan Y, Ye Y, Zhou X, Chen L, Wen D. Age as a predictor of significant fibrosis features in HBeAg-negative chronic hepatitis B virus infection with Persistently Normal Alanine Aminotransferase PLoS One. 2015; 10(4):

11- Eminler AT, Ayyildiz T, Irak K, Kyc M, Gurel S, Dolar E, Gulten M, Nak SG. AST/ALT ratio is not useful in predicting the degree of fibrosis in chronic viral hepatitis patients. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2015;27:1361-1366.

12- Gokcan H, Kuzu UB, Oztas E, Saygili F, Oztuna D, Suna N, Tenlik İ, Akdoğan M, Kaçar S, Kılıç ZM, Kayaçetin E. The predictive value of noninvasive serum markers of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C. Turk J Gastroenterol. 2016;27:156-164.

13- Hsieh Y-Y, Tung S-Y, Lee I-L, Lee K, Shen C-H, Wei K-L, Chang TS, Chuang CS, Wu CS, Lin YH. FibroQ: An easy and useful noninvasive test for predicting liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitis. Chang Gung Med J. 2009;32:614-622.

14- Zehra KARACAER, Özgür AVCI, Fatma YILMAZ KARADAĞ King’s Score may be More Effective in the Determination of Severe Fibrosis in Chronic Hepatitis B Infections, Viral Hepatitis Journal 2017;23(1):20-25

15- Bonacini M, Hadi G, Govindarajan S, et al. Utility of a discriminant score for diagnosing advanced fibrosis or cirrhosis in patients with chronic hepatitis C virus infection. Am J Gastroenterol. 1997;92:1302–1304.

16- Colli A, Colucci A, Paggi S, et al. Accuracy of a predictive model for severe hepatic fibrosis or cirrhosis in chronic hepatitis C. World J Gastroenterol. 2005;11:7318–7322.

17- JIANG Zhongsheng,WEN Xiaofeng,KE Liu,et al. Clinical value of Bonacini's cirrhosis discriminant score to the diagnosis of liver fibrosis in chronic virus hepatitis B Journal of Chinese Practical Diagnosis and Therapy 2008-10

12212 5785

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Dental travmada kullanılan farklı splint tiplerinin periotest yöntemi ile değerlendirilmesi

Mehmet Sinan DOĞAN, Abdulsamet TANİK, Ahmet ARAS, Osman ATAŞ, Abdullah Emre KARAALİ, Ayşe GÜNAY

Genetik Durum Varlığı ile Konjenital Kalp Hastalıkları Birlikteliği: Cerrahi Sonuçlar Nasıl Etkilenir?

Okan YILDIZ, Erkut ÖZTÜRK, Onur ŞEN, Sertaç HAYDİN

Non-obstrüktif Azospermik Hastalarda Mikrocerrahi Testiküler Sperm Ekstraksiyonu İlk Sonuçlarımız: Harran Üniversitesi Üroloji Kliniği

Eyyup Sabri PELİT, Halil ÇİFTÇİ

Ortopedi hekimlerinin istenmeyen perioperatif hipotermi hakkında bilgi düzeyleri ve tutumlarının değerlendirilmesi

Ömer Faruk BORAN, Ali Eray GÜNAY

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Sepsis Olgularının Geriye Dönük Analizi

Abdullah SOLMAZ, Ahmet GÜZELÇİÇEK

İnme geçiren hastaların başvuru saatleri, transfer şekilleri ve sonlanımları arasındaki ilişki

Murat Mert ATMACA

Testiste kitle nedeniyle radikal orşiektomi yapılan hastaların değerlendirilmesi

Bülent KATI, Eser ÖRDEK, Adem TUNÇEKİN, İbrahi Halil ALBAYRAK, Halil ÇİFTÇİ, Ercan YENİ

Negatif Basınçlı Yara Tedavisinin Diyabetik Ayak Ülseri İyileşmesi Üzerine Etkileri: Tek Merkez deneyimi

Ali Erdal GÜNEŞ, Mehmet Ali EREN, Tevfik SABUNCU

Harran Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniğinde Özofagogastroduodenoskopi Yapılan Olguların Demografik Verilerinin Analizi: 5 Yıllık Seri (Özofagogastroduodenoskopi Sonuçlarımız)

Zehra CEVHERİ AĞAN, Çiğdem CİNDOĞLU, Veysel AĞAN, Ahmet UYANIKOĞLU, Necati YENİCE

Şanlıurfa'da 0-6 aylık bebeklerin sadece anne sütü alma durumları ve etkileyen faktörler

Özlem GÜNER, Fatma KORUK