Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Şiirlerinde Şâh Abdullah-i Dihlevî Sevgisi

Öz Tasavvufta üzerinde en çok durulan temalardan biri de sevgidir. Tasavvuftaki, sevgi anlayışı Kurân ve Sünnet çerçevesinde şekilenmiştir. Meşhûr bir âlim ve mutasavvıf olduğu kadar iyi bir şâir olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, şiirlerinde mürşidi Şâh Abdullah-i Dihlevî’ye olan muhabbetini fazlaca dile getirmiştir. Bu makalede Mevlânâ Hâlid’in Hindistandaki şeyhinin ziyareti anlatıldıktan sonra, Divânında yer alan mürşidi Abdullah Dihlevî övgüsündeki manzûmeleri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Sevgi, tasavvuf

Kaynakça

Aclunî, İsmail b. Muhammed, Keşfü’l-Hafâ, C. I-II, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2001.

Algar, Hamid, Hâlid el-Bâğdâdî, Diyanet İslam ansiklopedisi, C. XV, İstanbul, 1997.