Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel bağlilik ve çalişma yaşami kalitesi arasindaki ilişki: rehberlik araştirma merkezlerinde çalişan personel üzerine bir çalişma

Yazar kurumları :
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü1, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
659
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli personelin Örgütsel Bağlılık ve Çalışma Yaşamı Kaliteleri Arasındaki İlişki incelenmiştir. Örgütsel bağlılık ve çalışma yaşamı kalitesi arasındaki ilişkinin araştırılmasının hem akademik yazına katkıda bulunacağı, hem de örgütlerin insan kaynakları politikalarında kullanılması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. Araştırmaya 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin farklı 35 ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde görev yapan 411 personel katılmıştır. Araştırmaya katılan personelin örgütsel bağlılık düzeyleri Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Baysal ve Paksoy (1999) tarafından yapılan Üç boyutlu Örgütsel Bağlılık ölçeği ile ölçülmüştür. Çalışma yaşamı kalitesi düzeyleri ise Stamm (2005) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Yeşil, Ergun, Amasyalı, Er, Olgun ve Aker (2010) tarafından yapılan Çalışanlar için Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak tespit edilmiştir. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde çalışan personelin örgütsel bağlılık puan ortalamalarının, çalışma yaşamı kalitesi puan ortalamalarını açıklama gücü incelenmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde örgütsel bağlılığın duygusal, devam ve normatif bağlılık alt boyutları ile çalışma yaşamı kalitesinin mesleki tatmin boyutu arasında pozitif, tükenmişlik ve eşduyum yorgunluğu alt boyutları arasında negatif anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev

Özet İngilizce :

In this study the relation between organizational commitment and Professional quality of life of staff who is working at counseling and research centers connected to Ministry of National Education (MONE) is determined. It is thought that the research of the relation between organizational commitment and professional quality of life will either contribute to academic literature or will be useful for the human resources policies of the organizations. 411 staff members of counseling and research centers from different 35 districts in Turkey connected to MONE in 2011-2012 educational year participated to the research. The levels of organizational commitment of the participants were measured by 3 dimensional Organizal Commitment Survey which was developed by Meyer and Allen (1991) and was adapted to Turkish by Baysal & Paksoy (1999). The levels of Professional quality of life were determined by the use of professional quality of life scale-ProQOLS which was developed by Stamm (2005) and was adapted to Turkish by Yeşil, Ergun, Amasyalı, Er, Olgun&Aker (2010). The average organizational commitment scores of the counseling and research center staff were observed in order to determine the adequacy of explanation for average Professional quality of life scores. Findings showed that there was a positive significant relation between the sub dimensions (emotional, attendance, normative commitment) of organizational commitment and the sub dimension (job satisfaction) of professional quality of life, whereas there was a negative significant relation in sub dimensions burnout and compassion fatigue. However it was found that organizational commitment of the staff was an important predictive of the job

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :