Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 29 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hastane çalışanlarının kişisel özellikleri ile örgütsel adalet algılarının örgüte bağlılık düzeyleri üzerine etkisinin yapısal eşitlik modeli ile değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu1, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü2
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının kişisel özellikleri ile örgütsel adalet algılarının örgüte bağlılık düzeyleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma evrenini Adana ilinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesi çalışanları oluşturmaktadır ve veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket toplam 838 sağlık çalışanına dağıtılmış ve geri dönüş oranı %57 (n=477) olarak gerçekleşmiştir. Hastane çalışanlarının bağlılıklarını etkileyen faktörlerin incelendiği yapısal eşitlik modeli sonuçları; sağlık çalışanlarının çalıştıkları hastanelere bağlılık düzeylerinin kişisel özelliklerden meslek gruplarına (t=5,258; p<0.001) ve kurumdaki çalışma sürelerine göre farklılaştığını (t=3,555; p<0.001); cinsiyet, medeni durum ve toplam hizmet süresinin örgüte bağlılıklarını etkilemediğini göstermiştir (p>0,05). Ayrıca hastane çalışanlarının örgütsel adalet algılarının örgüte bağlılıklarını önemli ölçüde etkilediği (t=9,146; p<0.001) sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This study was conducted in order to identify of the effects of individual characteristics and perceived organızational justice on organizational commitment level of health employees working at hospitals. Personnel of a public hospital, which is located in Adana province, constitutes the universe of the study and questionnaire was used as data collection method. The questionnaire was disseminated to total 838 health employees and the percentage of return was noted 57%. (n=477). Results of the structural equation model, which examines the factors affecting commitment of hospital employees, indicated that the organizational commitment of health employees differ by professional groups (t=5,258; p<0.001) and duration of practice in the organization (t=3,555; p<0.001); but gender, marital status and total service years did not affect their commitment to the organization (p>0,05). The results also pointed out that the organizational justice perception of hospital employees influenced their organizational commitment to a large extent (t=9,146; p<0.001

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :