Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Içeriden öğrenilen bilgi ve içeriden öğrenen kavramlarının ceza hukuku açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Arş. Gör. Erzurum Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
287
DOI :
Özet Türkçe :

İçeriden öğrenenin ticareti suçu, SerPK’nın 47/A-1 maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun temel iki öğesi içeriden öğrenilen bilgi ve içeriden öğrenen kişidir. Anılan unsurlar sırasıyla suçun maddi konusunu ve failini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu iki unsuru, ceza hukuku prensipleri çerçevesinde ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma da öncelikle içeriden öğrenilen bilgi daha sonra da içeriden öğrenenler ve işlem yasakları üzerinde durulmuştur. İçeriden öğrenenler incelenirken ise özellikle birincil öğrenenler ve bunlara yönelik işlem yasakları üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede çalışma karşılaştırmalı hukuk dikkate alınarak yapılmış, konuya ilişkin hem Kara Avrupası hem de Anglo - Amerikan hukukundaki durum hakkında bilgi verilmiştir. Yine çalışma sırasında yeri geldikçe ilgili unsurların anlam ve kapsamının değerlendirilmesinde ceza hukuku prensiplerinden de yararlanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The crime of insider trading is regulated under the 47/A-1 article of the Capital Market Law. The two main elements of this crime is the information attained from inside of an organization, and the insider person who attained it. These two elements respectively constitute the material element and the committer of the crime. The purpose of this study is to discuss these two elements within the scope of the principles of criminal law. In line with this purpose, at first the inside information, then the informed insiders and the transaction prohibitions were discussed within the course of the study. Particularly primary informed insiders and the transaction prohibitions that apply to them were elaborated during the examination of the informed insiders. In this context the study was conducted by considering comparative law, and information on the cases in both Continental Europe and Anglo - American Laws were provided. Also, criminal law principles were utilized in evaluation the meaning and scope of the relative concepts as the occasion arose within the study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :