Resim İş Öğretmenliği Lisans Derslerinin Meslek Hayatına Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Yüksek Öğretim Kurulu’nun son yayımladığı üç programın ders ve kredi sayıları Alan Eğitimi, Meslek bilgisi ve Genel kültür bakımından programa olan katkıları incelendiğinde alan eğitimini oluşturan derslerin, ders sayılarının ve kredilerinin giderek azaldığını görmekteyiz. Bu çalışma amacı Resim İş Öğretmenliği programında yer alan, Alan Eğitimi, Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin programdaki yükleri ve öğretmenlik mesleğine olan katkılarını öğretmen görüşlerine göre incelemektir. Araştırmaya Ağrı ili ve ilçelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında görev yapan 104 görsel sanatlar öğretmeni katılmıştır. Çalışmada Nicel araştırma yaklaşımlarından tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Resim iş öğretmenliği Lisan Programını oluşturan tüm dersler, öğretmenlere her bir dersin meslek hayatına yaptığı katkıyı soran 5’li liket tipi bir ölçeğe dönüştürülerek elde edilmiştir. Lisans programında bulunan dersler lisans programı kapsamında belirtilen alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana bölüme ayrılmıştır. İlgili veri seti kullanılarak her bir dersin hangi alana girdiğine yönelik faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizlerine göre ilgili derslerin Resim İş Öğretmenliği lisans programında belirtildiği gibi üç bölüm altında toplandığı görülmüştür. Bu bağlamda ilgili derslerin toplandığı bölümlerin toplam puanı alınarak bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü ANOVA analizleri yapılmıştır. Buna göre Resim iş Öğretmenliği lisans programında okutulan alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinin öğretmenlerin meslek hayatına katkısının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülürken, görev yaptığı okullara ve mesleki tecrübeye göre anlamlı olarak farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Buna göre ortaokul ve güzel sanatlar liselerinde görev yapan öğretmenlerin ve görev süresine göre daha tecrübeli öğretmenlerin alan eğitimi derslerinin meslek hayatına daha fazla katkı sağladığına yönelik düşünceleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

The Views of the Teachers about the Contribution of the Art Teaching Undergraduate Courses to Professional Life

When the number of courses and credits of the three curriculums recently published by the Council of Higher Education and their contribution to the curriculum are examined in terms of Field Education, Professional Knowledge and General Culture, we see that the courses, the number of the courses and credits that constitute the field education are gradually decreasing. The aim of this study is to examine the course loads of the field education, professional knowledge and general culture courses in the curriculum and their contributions to the teaching profession according to the teachers' opinions. 104 visual arts teachers working in Agrı province and districts in 2018-2019 academic year participated in the study. In the study, survey method which is one of the quantitative research approaches was used. In the study, the data was obtained by transforming all the courses that constitute the undergraduate program of Art Teaching into a 5-likert scale asking teachers the contribution of each course to their professional life. The courses in the undergraduate program were divided into three main sections: field education, professional knowledge and general culture. Using the relevant data set, factor analysis was conducted for the field in which each course included. According to factor analysis, it was seen that the related courses are grouped under three sections as indicated in the undergraduate program of art teaching. In this context, independent samples t test and one-way ANOVA analysis were done by taking the total score of the departments in which the related courses were included. Accordingly, it was seen that the contribution of the field education, professional knowledge and general culture courses taught in the Bachelor of Arts Teaching program to the professional life of the teachers was not statistically significant in terms of gender, however, it was found out that it differs significantly in terms of the schools they work and their professional experience. According to this, it was determined that the opinions of the teachers working in secondary and fine arts high schools and the more experienced teachers according to their term of duty that the field education courses contribute more to the professional life were statistically significant.

Kaynakça

Akyüz, Y. (2006). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin 160. yılında Darülmuallimîn’in ilk yıllarına toplu ve yeni bir bakış. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 20, 17-58.

Anonim. (2019, Şubat). Resim İş Eğitimi Lisans Programı Sorunlarına Yönelik Değerlendirme Çalıştayı Sonuç Raporu. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çoğaltay, N. (2015). Eğitim fakültelerinde okutulan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin etkililiğine ilişkin öğrenci görüşleri: nitel bir araştırma. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 6(12), 51-66.

Dereobalı, N., & Ünver, G. (2009). Okulöncesi öğretmenliği lisans programı derslerinin öğretim elemanları tarafından genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 161-181.

Doğan, N., & Başokçu, T. O. (2010). İstatistik tutum ölçeği için uygulanan faktör analizi ve aşamalı kümeleme analizi sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 65-71.

Durukan, E., & Maden, S. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 555-566.

Ekinci, B. (2018, Nisan). 2006 Resim iş eğitimi lisans programından çıkarılan kuramsal derslerin incelenmesi, Çukurova II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Adana.

Eret, E. (2013). An assessment of pre-service teacher education in terms of preparing teacher candidates for teaching (Doktora tezi). YÖK tez veri tabanından erişildi (Tez No: 345158).

Kırkkılıç, H. A., & Maden, S. (2010). İlköğretim ve lisans programlarındaki değişiklikler sonrasında Türkçe öğretmenliği mesleğinin ve Türkçe eğitimi bölümlerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 27, 477-502.

Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.

MEB. (1973). Milli eğitim temel kanunu. Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf

MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü.

Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şişman, G. T. (2017). Öğretmen yetiştirme lisans programları ders içeriklerinde “eğitim programı” kavramı. İlköğretim Online, 16(3), 1301-1315.

Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10(3), 63-82.

Takıl, N. B. (2016). Türkçe öğretmenlerinin lisans eğitiminde aldıkları derslerin meslek hayatına etkisi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(29), 373-383.

Uğurlu, S. (2013). Türkiye’de sanat eğitiminde öğretmen yetiştirmeye genel bir bakış (Yüksek Lisans Tezi). YÖK tez veri tabanından erişildi (Tez No. 333895).

YÖK. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara.

YÖK. (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara.

YÖK. (2018). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara.