KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE BOZ ÜY

Boz üyü göçebe hayat yaşayan Türk boylarının hemen hemen hepsi kullanmıştır. Kırgızlar da hayatın hangi döneminde olursa olsun atalarının öz malı olan boz üyden hiçbir şekilde vazgeçmemişler, her zaman hayatlarının bir parçası olarak görmüş ve kullanmışlardır. Taşınması ve kurulması kolay, konargöçer hayata uygun olan boz üye bakılarak Kırgızların aile yaşantısı, inanışları, gelenek ve görenekleri  anlaşılabilir.  Çalışmada Kırgızların yaşam mekânı olan boz üyün yapımından, öneminden ve onunla ilgili inanış ve geleneklerden bahsedilmiştir.

Boz Üy In The Kyrgyz Culture

Almost all the nomadic Turkish tribes used boz üy (tent). Kyrgyz people have never given up on using boz üy at any moment in their lives which is the authentic value of their ancestors, and they have always considered it as a part of their lives and used it. Family lives, traditions, customs and beliefs of Kyrgyz people could be understood by looking at the boz üy which is easy to carry and set up, and adaptable to the nomadic life style.In this study, the significance of boz üy which is the living space of Kyrgyz people has been mentioned and beliefs and traditions about boz üy have been touched upon.

Kaynakça

Abramzon, S. M, (1971), Kirgizı i ih etnogenetiçeskie i istoriko-kulturnıe svyazi, Nauka, Leningrad.

Akmataliev, A, (2011), Kırgızdın Köönörbös Döölöttörü, Şam, Bişkek.

Alımbaeva, B, (2016), Kırgız Elinin Boz Üyü, Uluu Toolor, Bişkek.

Aytmatov, Ç, (2009), Çıgarmalarının Segiz Tomduk Cıynagı, c. 2, Uçkun, Bişkek.

Carbanaliev, A, (2010), Boz Üydün Cabdılışı, Kırgız Tuusu, Avgust, Bişkek.

Karimov, M, (2011), Ata – Babalar Taberigi, Biyiktik, Bişkek.

Dıykanbayeva, M, (2016), Kırgızlarda Atalar Kültü, Kömen, Konya.

Manas, c. III, (1981), Kırgızstan, Frunze.

Manas, c. III, (1990), Nauka, Moskva.

Mukasov, M, (2004), “Din Irları”, Kırgız Adabiyatının Tarıhı, c. I, Şam Bişkek.

Murzakmetov, A, (2013), Boz Üy – Babalar Murası, Şookum (İlim, turmuş cana madaniyat curnalı), İyun, Bişkek.

Tentiyev, C, (2012), Boz Üy – Tirüülüktün Üyü, Zamandaş (eldik curnal), Fevral, Bişkek.