ATIK SERAMİKLERİN TAKI TASARIMINDA KULLANILMASI

Dünden bugüne dünyada olan gelişmelerle birlikte her alanda üretim artmaya başlamış ve buna paralel olarak tüketim de artmıştır. İnsanoğlu sonsuz bir tüketim eğiliminde olduğundan ekolojik denge zarar görmektedir. Aslında tükettiğimizi sandığımız ve atık olarak nitelendirdiğimiz birçok malzeme tekrar kullanılabilmektedir. Kullanıp atılan cam şişeler, kâğıtlar, plastikler bunlara örnek olarak verilebilir. Bugün sanatçılar bu duruma gönderme yapmak ve atıkları değerlendirmek amacı ile birçok çalışma yapmışlardır. Takı, insanoğlu var olduğu günden beri kimi zaman süslenme, hoş görünme, birine olan bağlılık(tanrı, eş vb.) kimi zaman da özel gün ve ritüellerde kullanılmıştır. Her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın insanoğlunun vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçektir. İlk insanlar avladıkları hayvanlardan aldıkları kemik parçalarıyla, ağaç dallarıyla süslenirken (ya da korunduklarını düşünürken) bugün insanlar aynı şeyi çok farklı malzemeler kullanarak yapmaktadırlar. İnsana dair olan takı için malzeme sınırsızdır. Kişi görsel ve estetik olarak veya ruhuna hitap eden malzemeyi seçebilmektedir. Bu makalede ise seramik atık malzemelerinin çağdaş takı tasarımında kullanılması irdelenecek olup seramik atık ve takı olgusunun sanatsal ve estetik bağlamda oluşturduğu eklektik çalışma örnekleri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Atık, Seramik, Takı

The production of goods has started to increase in every field of industry with the developments in the world from past to present, and the consumption has also increased accordingly. Since the human beings have an endless tendency to consume, ecological balance has been damaged. Actually, a lot of material that we think we consume and describe as waste material can be reused. Disposable glass bottle, paper, plastics are examples of this argument. Today, the artists produce works to make a reference to this situation and to make use of these materials. The people have been using jewelry sometimes for ornamentation, to look good, to show commitment to someone (spouse or God etc.), and it has also been used on special days and for rituals since the day they have existed. Whatever the purpose is, it is an inevitable fact that jewelry has been a part of the life of human beings. Primitive people ornamented themselves with the bones of the animals that they had hunted or from the branches of trees. However they ornament themselves with different materials today. The material of jewelry for human beings is endless today. The individual can choose the material for their visual, aesthetical or spiritual tastes. In this article, the use of waste ceramics material in contemporary jewelry design is going to be studied and eclectic samples of works which are composed by the phenomena of ceramics waste material and jewelry within the artistic and aesthetical context are going to be presented

Kaynakça

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, (2012), Atık Yönetimi El Kitabı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

DALICI, E. (2010), Kimlik Temsilinde Tarz, İmaj ve Şekillerin Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

ERMAN, D. O. (2012), Türk Seramik Sanatının Gelişimi: Toprağın Ateşle Dansı, Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Yıl:4 Sayı:2 S:18-33 (http://www.actaturcica.com/sayi7/IV_02.pdf) Erişim Tarihi:26.03.2014

KAPTI, H. (2005). Atık Nesnelerin Sanatta Yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin

KÖROĞLU, G.(2004). Anadolu Uygarlıklarında Takı. İstanbul: Türk Eskiçağ Enstitüsü Bilimleri Yayınları.

HAGERTY, D. J., PAVONI, J. L. ve HEER, J. E., (1973), Solid Waste Management,

Van Nostrand Reinhold Company, USA.

ÖZDEMİR, M. , DUDAŞ, N. (2013), Eskişehir İli Alpu İlçesinde Savat İşleme Sanatı, Akademik Bakış Dergisi, Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırgızistan, Sayı:37

ÖZSEZGİN, Kaya, Milliyet Sanat Dergisi, ‘Ölümünün 15. Yılında, Kübizm ’in Kurucularından Braque, Çağdas Sanatı Etkileyen Yenilikçi Büyük Ustalardan Biridir’, Milliyet Sanat Yayınları, İstanbul, sayı:291, s:18-20

TANSUĞ, S. (2004). Anadolu Takıları, Skylife Dergisi, (9), 94–104.

http://www.abstract-art-information- inspiration.com/movements_cubism.html 20.3.2014)

(Erişim Tarihi: http://www.spencerart.ku.edu/collection/recent/yeesookyung.shtml(Erişi m Tarihi: 24.03.2014) http://www.locksgallery.com/images.php?awid=1330(Erişim Tarihi: 24.03.2014) http://www.charlieduttongallery.com/Mudark.html