SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ULUSLARARASI GÖÇ OLGUSU VE ULUSAL GÜVENLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası göç olgusu insanlık tarihi boyunca karşımıza çıkan bir sosyolojik olgu olmasına rağmen, günümüzde ulaştığı boyut itibarıyla hız, dolaşım ve nitelik açısından daha farklı ve karmaşık bir yapı kazanmıştır. Uluslararası göçlerin artan yoğunluğu, niteliksel görünümü ve etkileri, uluslararası göç konusunu günümüz toplumları ve devletleri için oldukça önem taşıyan bir gündem maddesi haline getirmiştir. Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte güvenlik kavramı “genişleme” ve “derinleşme” sürecine girerek yeniden tanımlanırken, uluslararası göç olgusu da bu tanım içerisinde yeni bir tehdit unsuru olarak kendine yer bularak, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkenin ulusal güvenliği üzerinde etkiler doğurmaya başlamıştır. Uluslararası göç olgusunun “düşük politika” (low politics) alanından “yüksek politika” (high politics) alanına geçtiği bu dönemde uluslararası göç olgusu ile ulusal güvenlik arasında giderek artan şekilde bağlantı kurulmakta ve uluslararası göç olgusu artık siyasallaşan ve güvenlikleştirilen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada uluslararası göç ile ulusal güvenlik olgusu arasındaki ilişki analiz edilerek, bu çerçevede uluslararası göçe bir güvenlik sorunsalı olarak nasıl yaklaşıldığı teorik ve tarihsel perspektif paralelinde ele alınıp değerlendirilmiştir.

AN EVALUATION OF THE CONCEPT OF INTERNATIONAL MIGRATION DURING THE POST-COLD WAR ERA AND ITS EFFECTS ON NATIONAL SECURITY

Although international migration is a sociological concept that has been experienced throughout history of humanlty, today it has become different and more complex in terms of speed, circulation and nature. The increasing density, qualitative nature and effects of international migration have made this concept a quite significant agenda item for today’s communities and countries. The concept of security was redefined with the process of expansion and deepening after the Cold War period ended. This new definition also included the concept of international migration as a new threat risk which has affected particularly the national security of many developing and developed countries. During the post-cold war era, the concept of international migration has passed from low politics to high politics, has become more connected with national security and has become politicized and securitized. This study analyzed the relationship between the concepts of international migration and national security and evaluated the approach towards international migration as a security problem from a theoretical and historical perspective.

Kaynakça

KAYNAKÇAAdamson, F.B. (2006). Crossing Borders: International Migration and National Security. International Security, 31 (1), 165-199.

Akçadağ, E. (2012). Yasadışı Göç ve Türkiye. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi. Rapor no: 42, İstanbul: Bilgesam Yayınları.

Akçapar, K.Ş. (2015). Uluslararası Göç Alanında Güvenlik Algılamaları ve Göçün İnsani Boyutu. Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (ss. 563-575). (Der. S. Gülfer Ihlamur Öner, N. Aslı Şirin Öner), 2. bs., İstanbul: İletişim Yayınları.

Aras, G.N.E. (2014). Biyopolitik Bir Nüfus Politikası Olarak Avrupa Birliği’nin Düzensiz Göç Rejimi ve Sınırlarda Ölüm Siyaseti. NüfusBilim Dergisi, 36, 67-102.

Bade, K.J. (2004). Legal and Illegal Immigration into Europe: Experiences and Challenges. European Review, 12 (3), 339-375.

Bakırtaş, T. (2012). Küresel Gelişme Modelinde Uluslararası Göç Olgusu ve Yansımaları. Alternatif Politika, 4 (2), 232-261.

Baumann, Z. (2001). Globalization: The Human Consequences. Cambridge: Polity Press.

Booth, K. (1991). Security and Emancipation. Review of International Studies, 17 (4), 313-326.

Brauch, H.G. (2008). Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü. (Çev. Zeynep Arkan), Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5 (18) Yaz, 1-47.

Buzan, B. (2015). İnsanlar, Devletler & Korku: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Güvenlik Çalışmaları İçin Bir Gündem, (Ed. Emre Çıtak), İstanbul: Röle Akademik Yayıncılık.

Buzan, B. ve Hensen, L. (2005). The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Buzan, B., Waever, O. ve Wilde, J. de (1997). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers.

Castles, S. ve Miller, M.J. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. (Çev. Bülent Uğur Bal, İbrahim Akbulut), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ceyhan, A. ve Tsoukala, A. (2002). The Securitization of Migration in Western Societies: Ambivalent Discourses and Policies. Alternatives: Global, Local, Political, 27 (1), 21-39.

Dağı, İ. ve Polat, N. (2004). Demokrasi ve İnsan Hakları. 2. bs., Ankara: Liberte Yayınları.

Elmas Yılmaz, F. (2016). Avrupa “Kapı Duvar” Göç Yaklaşımında Söylem Eylem Tutarsızlığı. Ankara: USAK Yayınları.

Erdoğan, İ. (2013). Küreselleşme Olgusu Bağlamında Yeni Güvenlik Algısı. Gazi Akademik Bakış Dergisi, 6 (12) Yaz, 265-292.

Faist, T. (2004). The Migration-Security Nexus: International Migration and Security Before and After 9/11, Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations, 4 (03), Malmö University: Malmö, 1-21.

Faist, T. (2003). Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar. (Çev. Azat Zana Gündoğan, Can Nacar), İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Flint, C. ve Taylor, P.J. (2014). Siyasi Coğrafya. (Çev. Fulya Ereker), Ankara: Nobel Yayın.

Gök Oğuz, G. (2016). Kimin Güvenliği? Uluslararası Göç-Güvelik İlişkisi ve Uluslararası Örgütlerin Rolü. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (31), 65-82.

Heisler, M. (2001). Now and Then, Here and There: Migration and the Transformation of Identities, Borders, and Orders. Identities, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory (ss. 225-247). (Ed. A. Mathias, D. Jacobson, Y. Lapid), Minneapolis: University of Minnesota Press.

Heywood, A. (2013). Küresel Siyaset. (Çev. Nasuh Uslu, Haluk Özdemir), Ankara: Adres Yayınları.

Huysmans, J. (2006). The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU. London: Routledge.

Ibrahim, M. (2005). The Securitization of Migration: A Racial Discourse. International Migration, 43 (5), 163-187.

International Organization for Migration (2015). World Migration Report 2015- Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility. Switzerland, http://publications.iom.int/system/files/wmr 2015_ en.pdf (Erişim tarihi: 25 Aralık 2016).

International Organization for Migration (2016). 2016 Flows to Europe Overview: Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond. Switzerland, http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_ Europe_Overview.pdf (Erişim tarihi: 15 Ocak 2017).

İçduygu, A., Erder, S. ve Gençkaya, Ö.F. (2014). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları (1923-2023): Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere. İstanbul: Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi.

Kirişçi, K. (2003). The Question of Asylum and illegal Migration in European Union-Turkish Relations. Turkish Studies, 4 (1), 79-106.

Kolukırık, S. (2014). Uluslararası Göç ve Türkiye: Yerel Uygulamalar ve Görünümler. Journal of World of Turks, 6 (2), 37-53.

Mandacı, N. ve Özerim, G.Ö. (2013). Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 10 (39) Güz,105-130.

Marsella, A.J. ve Ring, E. (2003). Human Migration and Immigration: An Overview. Immigration and Emigration in International Perspectives (ss. 3-22). (Ed. Leonore Loeb Adler, Uwe Peter Gielen), USA: Praeger Publishers.

Miller, B. (2001). The Concept of Security: Should it be Redefined?. Journal of Strategic Studies, 24 (2), 13-42.

Miş, N. (2011). Güvenlikleştirme Teorisi ve Siyasal Olanın Güvenlikleştirilmesi. Akademik İncelemeler Dergisi, 6 (2), 345-381.

Öner, A.Ş. (2015). Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar. Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (ss. 13-27), (Ed. S. Gülfer Ihlamur Öner, N. Aslı Şirin Öner), İstanbul: İletişim Yayınları.

Özerim, G. (2014). Avrupa’da Göç Politikalarının Ulusüstüleşmesi ve Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa Göç Tarihinde Yeni Bir Dönem mi?. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5 (1), 11- 48.

Sönmez, P. (2015). Avrupa Birliği’nde Yeni Dönem Postkolonyal İlişkiler ve Göç Politikaları Diyaloğu. Avrupa Birliği Bakanlığı Akademik Araştırmalar Serisi-4, Ankara: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı.

Subacchi, P. (2005). Temporary Immigration: A Viable Policy for Developed Countries. Chatham House Briefing Paper. London.

Şeker, D. ve Uçan, G. (2016). Göç Sürecinde Kadın. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1) Mart, 197-212.

Şemşit, S. (2010). Avrupa Birliği Göç Politikasının Güvenlikleştirilmesi ve Dışsallaştırılması: Türkiye’ye Yansımaları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniv. Sos. Bil. Enstitüsü, İzmir.

Topçuoğlu A.R. (2015). Düzensiz Göç: Küreselleşmede Kısıtlanan İnsan Hareketliliği. Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (ss. 501-518). (Der. S. Öner, N. Aslı Şirin Öner), İstanbul: İletişim Yay..

Triandafyllidou, A. ve Gropas, R.(Ed.) (2008). European Immigration: A Sourcebook. USA: Ashgate Publishing Ltd.

Türkoğlu, O. (2011). Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik.Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30 (2), 101-118.

Ullman, R.H. (1983). Redefining Security. International Security, 8 (1), 129-153.

UN, Department of Economic and Social Affairs (2015). Trend in International Migrant Stock: The 2015 Revision. http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml (Erişim tarihi: 25 Aralık 2016)

Yılmaz, F. (2008). Avrupa'da Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı. Ankara: USAK Yayınları.

Waever, O. (1995a). Concept of Security. Copenhagen: University of Copenhagen, Institute of Political Science.

Waever, O. (1995b). Securitization and Desecuritization. On Security (ss. 48-86). (Ed. Ronnie D. Lipschutz), New York: Columbia Univ.Press.

Waever, O. (2008a). Peace and Security: Two Evolving Concepts and Their Changing Relationships. Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace Vol. 3: Globalization and Environmental Challenges (ss. 99-112), New York: Springer.

Waever, O. (2008b). Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi. (Çev. B.D. Coşkun), Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5 (18) Yaz, 151-178.

Wolfers, A. (1952). National Security as an Ambiguous Symbol. Political Science Quarterly, 67 (4), 481-502.

Zhang, S.X. (2007). Smuggling and Trafficking in Human Beings: All Roads Lead to America. Westport: Praeger/Greenwood Publishers.