XV. VE XVI. YÜZYILLARDA YANBOLU ŞEHRİ

311 9alt!j111ada Yanbo/11 !jehrinin 1454-1603 y1/larm1 kapsayan Tapu Talirir de.fterlerine ve diger ara!jllrmalara gore fiziki, demografik ve eko110111ik yap1s1111 ortaya koyduk. Sag Kol iizerinde yer a/an Yanbo/11 !jeliri sahip old11g11 bu ozelligi sayesinde onemli bir ticari merkez ha/ine gelmi!jtir. Fet'1edi/111esi11de11 itibaren tipik bir Osman/1 !jehri olan Yanbolu '111111111a'1alleleri, 11iif11s11, ticarifaaliyet/eri ve mimari ozellikleri i11cele11111i!jlir. Yanbolu ~e hrinin de dahil oldugu Silistre'nin kurulu~ tarihi tam olarak bilinmemekl e beraber, tarihl kaynaklar bu bOlgcnin MO. L yi.izyilda Romahlar taraf111dan kuruldugunu bildirmektedir. Bolge, Tuna 'nm Karadeniz'e dokiildi.igi.i delta k1 srn111da yer almaktad1r. Jcopolitik konum itibariyle, Orta ve Dogu Avrupa'nm, Karadeniz ve Bogazlar ile birle~erek, Akdeniz ve Asya-Afrika i.ilkelerine a9ilan bir kap1 niteliginde olmasmdan dolay1 ekonomik, askeri ve stratejik bir oneme sahiptir1 • 

CITY OF l'ANBOLU BETWEEN xv" -XV" CENTURIES

fn this article, ivc i/111111i11a/e the physical, demographics and economical structure of" Yanbolu city according lo Tapu Tahrir registers including the years 1454- 1603 and other researches. Because of" its location 011 Crimea-Black Sea Trade Way, Yanbolu had been a sig11(fica111 commercial center. Th ere/ore, we examine Yanbol11 's districts, population, mercantile activities anc/ architectural principles as a characteristic Ot1oma11 city from the date of co11q11esrfn this article, ivc i/111111i11a/e the physical, demographics and economical structure of" Yanbolu city according lo Tapu Tahrir registers including the years 1454- 1603 and other researches. Because of" its location 011 Crimea-Black Sea Trade Way, Yanbolu had been a sig11(fica111 commercial center. Th ere/ore, we examine Yanbol11 's districts, population, mercantile activities anc/ architectural principles as a characteristic Ot1oma11 city from the date of co11q11esr

Kaynakça

ANNA Kommena, Alexiad, c;ev. Bilge Umar, inkilap Kitapevi, istanbul, 1996. A YVERDi, Ekrem Hakk1, Avrupa 'da Osman!t Mimari Eserleri, Bulgaristan, Yunanistan, Amavutluk, C. IV, istanbul. 1981 .

BA YKARA, Tuneer, "Osman Ii Devleti Sehirli Bir Devlet midir?", Os111a11/i, C. V. s. 528-535.

BA YKARA, Tuncer, Anadolu '111111 Selr,:uklular Devrindeki Sosyal ve iktisadi Tari/ii Ozerine Ara:;t1rmalar, izmir. 1990.

CEBECi, Ahmet, XVI. Yuzyilda Silis/re Sa11cag1 Vakiflan, Gazi Oniversitesi, SBE Ankara, 1994 (Bas1lmam1~ Yiiksek Lisans Tezi).

Dogru, Hali me, XIII.- XIX. Yiizytflar Aras111da R11111eli 'de Sag Kohm Siyasi, Sosyal, Ekonomik Gorii11tiisii ve Kozluca Kazast, Eski~ehir, 2000.

ERGENc;, Ozer, "Osmanli Sehirlerindeki Mahallenin i~levi ve Nitelikleri Ozerine", Osmanlt Ara:;t1r111alan, C. IV, 1984, s. 69-75.

ERGENc;, Ozer, "Osmanh Sehrinde Esnaf Orglitlerinin Fizik Yap1ya Etkileri", I. Ul11slararas1 Tiirkiye 'nin Sosyal ve Ekonomik Tari/ti (1071-1920) Kongresi Tebligler, Ankara, 1980 s. 103-109.

Evliya (:elebi Seyalwtnamesi, C. VIII, Yay. Haz. Seyit Ali Kahraman, Ylieel Dagh, Robert Dankoff, istanbul, 2003.

GOKc;E, Turan, XVI. XVJ/. Yiizy1/larda L&zk1yye (Denizli) Kaz&s1, Ankara, 2000. iNALCIK, Halil, "Rumeli", M.E. B. 1. A. C.IX, s. 766-773.

iNCiCiYAN, P.L. - Andersan, H.D, "Osmanh Rumelisi 'nin Tarih Ve Cografyas1", Giineydogu Avrupa Ara:;t1r111alan 4-511975-1976. s. I 01-152.

KiEL, Maehiel, " Some Early Ottoman Monuments in Bulgaria Thrace", Belleten, XXXVIJI, say1. 152, s. 635-656.

KiEL, Machicl, Bulgaristan 'da Os111a11l1 Donemi Ke11tsel Geli:;imi ve Mimari A111tlar, Ankara, 2000.

MEMiSOGLU, Hliseyin, JJ11lgarista11 'da Tark Kiiltiirii. Ankara, 1995. OZ, Mchmet, "Tahrir Dcftcrlcrindcki Say1sal Verilcr ", Os111a11!t Devleti 'nde Bilgi ve istatistik, Ankara, 2003, s. 15-22. Semseddin Sarni, Ka11111sii 'I A 'lam, C.IV, istanbul 13167

UZUNc;ARSILI, l.Hakk1, Osmanh Tarihi, C. /.,Ankara, 1995.

YEDiYJLDIZ Bahacddin, XVIII. yiizytlda Tiirkiye 'de Vaktf Miiessesesi, Ankara 2000.