Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Eğilimlerinin Karşılaştırılması: Gediz Örneği

Dijital çağda internet teknolojilerinin insanlığa sunduğu en önemli kazanımlardan biri olan sosyal medya (SM) her yaştan insanların ilgisini çekmeyi başarmaktadır. Ancak, çeşitli bilimsel çalışmalarla da ispatlanan gençlerin SM kullanım oranlarının yüksekliği, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Çünkü, diğer bir çok teknolojik gelişmede olduğu gibi, doğru kullanımda sayısız avantajlara sahip olan SM, yanlış ve aşırı kullanımlarda çeşitli olumsuzluklara da yol açabilmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada lisede ve üniversitede okuyan gençlerinin SM kullanım eğilimlerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, liseden üniversiteye SM kullanım eğilimleri karşılaştırılarak öğrencilerin tercihlerindeki değişimin ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu amaçlarla, Kütahya'nın Gediz İlçesinde bulunan Meslek Lisesi (ML) ve Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine anket yöntemi uygulanmıştır. Anket, çoktan seçmeli, liste, kategori ve sıralama soru tiplerinden oluşan toplam 14 sorudan oluşmuştur. Örneklemin seçiminde basit-tesadüfü örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar kullanılmıştır. Çalışmada, MYO ve ML öğrencilerinin SM kullanımlarının benzerlikler göstermelerine rağmen önemli derecede farklılıklarının da olduğu sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, MYO öğrencilerinin daha yüksek oranlarda SM kullandıkları ve kendilerini "SM bağımlısı" olarak gördükleri gibi çeşitli ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

Comparison of High School And University Students’ Tendencies of Social Media Use: The Case of Gediz

Social media (SM) which is one of the most important gains offered to humanity by the internet technologies in the digital age, has succeed to attract the attention of people of all ages. However, the high rate of SM use of young people, which has been proved by various scientific studies, is an important issue that needs to be emphasized. As in many other technological developments, SM has numerous advantages if used properly and it can lead to various adverse events when it is misused or overused. In this context, this study aims to determine the tendency of SM use among high school and university students. In addition to this, it is aimed to reveal the change in students' preferences by comparing the tendencies of using SM of high school and university. For this purpose, the questionnaire method was applied to the students of vocational school of higher education (VSHE) and Vocational High School (VHS) in Gediz District of Kütahya. The questionnaire consisted of 14 questions including multiple choice, list, category and ranking question types. In the selection of the sample, simple-random sampling method was used. The data obtained was evaluated with SPSS 20.0 program. Descriptive statistical methods were used to evaluate the data. In this study, it was concluded that despite the similarities between the SM use of the students of VSHE and VHS, there were also significant differences between their SM use. Furthermore, some other important results have been obtained showing that VHS students use SM at higher rates and describe themselves as “SM addict ".

Kaynakça

Aleksandrova, Y. & Parusheva, S. (2019). Social Media Usage Patterns in Higher Education Institutions– An Empirical Study. International Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol. 14 Issue 5, 108-121.

Bingöl, E.S. & Tahtalıoğlu, H. (2017). Türkiye Üniversitelerinin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2017, C.22, Kayfor 15 Özel Sayısı, 2405-2423.

Bodur, H. & Korkmaz, S. (2017). İlahiyat Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımı ve Dindarlık İlişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30, 329-351.

Chaffey, D. (2019). Global social media research summary 2019. https://www.smartinsights. com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/ (Erişim Tarihi: 15.10.2019).

Cheung, C. M., Chiu, P.-Y. & Lee, M. (2011). Online social networks: Why do students use facebook? Computers in Human Behavior, (27), 1337-1343.

Chhaya A.K, & Sarode, R. D. (2016). Evolution of The World Wide Web: From Web 1.0 to 6.0. International Journal of Digital Library Services, Vol. 6, April - June 2016, Issue – 2, 1-11.

Dadashzadeh M. (2010). Social Media In Government: From eGovernment To eGovernance. Journal of Business & Economics Research, Volume 8, Number 11, 81-86.

Ellison, N. & Hardey, M. (2014). Social Media and Local Government: Citizenship, Consumption and Democracy. Local Government Studies, Vol.40,No.1, 21-40.

Kietzmann, J., Hermkens, K., McCarthy, I.P & Silvestre, B. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons, 54, 241-251.

Korucu, A.T. & Usta, E. (2017). Sosyal Medya Öğretmen - Öğrenci Etkileşimi Ölçeğinin Geliştirilmesi, Elementary Education Online, 16(1), 197-216.

Magro, M. (2012). A Review of Social Media Use in E-Government. Administative. Sciences, 2, 148-161.

Sarsar, F., Başyay M. & Başyay A. (2015). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı2, Ağustos, 418-431.

Seigler, D. J. (2017). Social Media Responsiveness in The Public Sector: A Study of Social Media Adaptions in Three Functional Areas of Local Government. International Journal of Organization Theory and Behavior, 20 (1), 72-99.

Seyhan, S. & Erciş, M.S. (2014). Genç Kullanıcıların Demografik Özellikleri ile Sosyal Paylaşım Ağlarına Yaklaşım Düzeyleri Arasındaki İlişki ve Analitik Bir Uygulama. Atatürk İletişim Dergisi, Sayı 7 / Temmuz 2014,1-13.

Söylemez, N.H. & Oral, H. (2018). Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Ortamlarını Kullanma Durumlarına Göre Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri: Türkiye Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 68,1745-1764.

Stathopoulou, A., Siamagka. N.T. & Christodoulides, G. (2019). A multi-stakeholder view of social media as a supporting tool in higher education: An educator-student perspective. European Management Journal 37, 421-431.

Stoicescu, M. & Stanescu, M.S. (2018). Social Media as a Learning Tool in Physical Education and Sports Area. eLearning & Software for Education , Vol. 3, 346-353.Qiu, J., Lin, Z. & Shuai, Q. (2019). Investigating the opinions distribution in the controversy on social media. Information Sciences (489), 274-288.

Vivakaran, M.V. & Maraimalai, N. (2018). The Feasibility and Acceptance of Social Media Interventions in Higher Education Classrooms of Developing Nations with Special Reference to India. Contemporary Educational Tecnology, 9(3), 284-296.