Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri üzerine bir araştırma: hatay ili örneği

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Sütçü İmam Üniversitesi, Enformatik Bölümü2
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

Betimsel nitelikteki bu çalışmanın amacı Hatay il merkezindeki ilköğretim okullarında okuyan 4.,5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin bilgi teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ve kullanım amaçları hakkında bilgi edinmektir. Araştırmada elde edilen veriler 2004 yılında Tor ve Erden tarafından geliştirilen anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 11,5 bilgisayar programı vasıtasıyla analiz edilmiş ve cinsiyet, sınıf ve anne baba eğitim düzeyi ile sorulara verdikleri cevapların arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı kikare testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, aile eğitim düzeyi, cinsiyet gibi değişkenler bilgisayara sahip olma, bilgisayarı kullanabilme düzeyi gibi çeşitli değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this descriptive property study is to get information about intended use and level of benefit from information technology of students that study in 4th-8th grade in elementary school in Hatay city. Data obtained from study was collected questionnaire form that was developed by Tor and Erden in 2004. Data obtained was analyzed by SPSS 11, 5 and chi square test was carried of whether there is meaningful relationship between gender, class and father and answers of questions related to parent education level or not. According to research results, it was seen that there is a meaningful relationship between variables like parent education level, gender and various variables like having computer, level of computer usage.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :