Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de halkla ilişkiler eğitimi: halkla ilişkiler ders programlarinin değerlendirilmesine yönelik bir araştirma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalıĢma, lisans düzeyinde verilen halkla iliĢkiler eğitiminin genel yapısını ortaya koymak için tasarlandı. Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi’nin hazırladığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki verilerden yararlanılarak halkla iliĢkiler eğitimi veren bölümlerin hangi üniversitelerde, hangi bölümler altında yer aldığı, hangi isim altında faaliyet gösterdikleri, yarıyıllardaki ders yoğunlukları, derslerin niteliği, hangi derslerin yoğunlukla iĢlendiği konusunda incelendi. Türkiye’deki halkla iliĢkiler eğitiminin IPRA’nın yayınlarında yer alan halkla iliĢkiler eğitim programı için önerilen beĢeri bilimler, siyasal bilimler, devlet yapısı ve yönetim, ekonomi ve yöneticilik, organizasyon, dil, istatistik ve bilgisayar, hukuk ve etik gibi sekiz maddeden oluĢan temel eğitim baĢlıklarıyla uyum gösterdiği ortaya çıktı. Bu veriler Türkiye’deki halkla iliĢkiler eğitiminin genel yapısının halkla iliĢkiler uygulayıcılarının çok yönlü eğitilmesi zorunluluğuna yanıt verdiğini ve uluslar arası standartlarla uyumlu olduğunu gösterdi. Halkla iliĢkiler eğitiminin uluslar arası standartlarla uyumlu gözüken biçimsel yönünün içerik olarak doyurucu olup olmadığı konusu tartışılmalıdır. Ayrıca halkla ilişkiler adı altında faaliyet gösteren eğitim kurumlarında halkla ilişkiler teori ve pratiğine yönelik derslerin genel kültür ve alan derslerinden daha az yer alması üzerine düĢünülmesi gereken konulardan biri olarak göze çarpmaktadır.

Özet İngilizce :

This study is designed for explaining the general structure of the public relations education in graduate level. According to the data in Higher Education Programs and Quotas Guide prepared by Student Selection And Placement Center using the information in the web sites of universities, public relations education, in which universites does public relations education is given, under which department it is given, under which name does it active, its credits in terms, the quality of the lessons, which lessons does it thought mostly. It has been defined that the public relations education in Turkey, is appropriate with the basic education titles consisting of eight points as humanities, political science, state structure and government, economy and administration, organization, language, statistics and computer, law and ethics suggested for the public relations education program at the Ġnternational Public Relations Associations publishings. These datas has shown us that the public relations education in Turkey, answers the necessity of training the public relations practitioners and it is appropriate with the international standards. It has to be discussed if the formal part of the public relations education which seems to be appropriate with the international standards, is satisfactory enough. Besides At the education institutions which are active under public relations, courses directed at the public relations theory and application are less than the ones directed at general culture. This is a point we must think about.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :