Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı öğrencilerde kültürleşme ve medya kullanımı

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlar eski çağlardan bu yana diğer toplumlar ve insanlarla daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek için temasta bulunmuşlardır. Bu tür temaslar özellikle endüstri devriminden sonra artış göstermiştir. İletişim, ulaşım ve ekonomi alanındaki hızlı gelişim farklı toplumlar ve kültürler arasındaki iletişimi artırmıştır. İnsanlar kendi toplumlarından diğer toplumlara ekonomi ve eğitsel amaçlarla göç etmektedirler. Bu tür hareketlilikler özellikle on sekizinci yüzyıldan sonra artmıştır. Ayrıca AB, A.B.D. ve farklı sivil toplum örgütleri, kültürlerarası iletişim ve dünya barışı adına öğrenci değişim programlarına büyük önem vermektedirler. İletişim bilimciler yabancıların yeni toplumun kurallarını, normlarını, dilini vb. öğrenmelerinde kitle iletişim araçlarının bir bilgi kaynağı olarak bu sürece yardımcı olacağını ileri sürmektedirler. Medya bir bilgi kaynağı ve sosyalleşme aracı olarak ciddi bir yardımcı olabilir. Bu çalışma kültürleşme ve medya kullanımı ilişkisini Selçuk Üniversitesi yabancı uyruklu öğrencileri arasında araştırmıştır. Veri, 288 yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinden oluşan, bir gruptan saha araştırması aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma, kültürleşme tutumlarından bütünleşme tutumuna katılımcıların % 84.7'sinin sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca araştırma, katılımcıların ev sahibi medyayı etnik medyadan anlamlı olarak daha sık kullandıklarını da ortaya koymuştur. Buna ek olarak ayrışma tutumu ve etnik medya kullanımı anlamlı ve pozitif ilişkilidir.

Özet İngilizce :

People have contacted to other societies and cultures from ancient times for having better life conditions. Especially these movements increased after the industrial revolution. Rapidly progression area of communication, transportation and economy provides more frequently contact between members of different societies and cultures. People migrate from heritage culture to another society reasons for economy and education. These mobilities increased especially at the end of eighteenth century. Also EU, U.S.A. and different non-governmental organizations have attached very important student exchange programs reasons for developing intercultural communication and world peace. Communication scholars claim that mass communications help to immigrants and sojourners as a source of information about new societie's rules, norms, language and etc. Mass communication can help as an enstrument that socialization and source of knowledge. This study examined acculturation and media using among Selçuk University foreign students. Data were collected via a survey from a group of foreign students which contained 288 persons. Research indicated that 84.7 % of participants have integration attitude which is one of the acculturation attitudes. Also it revealed that participants use host media more frequently and significantly from ethnic media. Additionally separation attitude and ethnic media using is significantly and positively related.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :