Yıl 2012, Cilt: 11 Sayı : 1 Sayfalar 41 - 60 2012-05-01
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanlarının AB Eğitim Programlarından Erasmus’a ilişkin Bilgi ve Görüşleri
Ali KIŞ,Necdet KONAN
17 261

Öz entrThe aim of the study is to determine the knowledge and opinions of university instructors in general on Erasmus, one of EC Education Programmes, and in particular its teaching staff mobility part. The research model is descriptive survey. The population of the study is 1129 university instructors, working at various faculties of İnönü University. The sample size is 155, determined by stratified and random sampling. Data collection tool is a 23-item questionnaire. Frequencies, percentage tabulation and Chi Square test were used to analyze the gathered data. The findings of the study are as follows in a nutshell: Majority of the instructors have not got enough knowledge on Erasmus Programme. In terms of interest to the programme, the male instructors are relatively more interested than the female ones. Instructors of natural sciences are relatively more inclined to the programme than those of social and health sciences. In addition, most of the instructors prefer to be informed by the faculties and EC Office of their universityBu çalışmanın amacı öğretim elemanlarının genelde AB Erasmus programı özelde ise bu programın personel hareketliliği bölümüne yönelik bilgi ve görüşlerinin saptanmasıdır. Betimsel tarama modelindeki bu araştırmanın evreni İnönü Üniversitesi fakültelerinde görev yapan 1129 öğretim elemanı, örneklemi ise tabakalı ve seçkisiz olmak üzere iki aşamalı olarak belirlenen 155 öğretim elemanıdır. Araştırmanın veri toplama aracı 23 sorudan oluşan ankettir. Verilerin analizinde frekans, yüzde tabloları ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları öz olarak şunlardır: Öğretim elemanlarının önemli bir bölümünün Erasmus konusunda bilgi eksikliği vardır. Erasmus’a ilgi açısından bakıldığında ise erkekler kadınlara göre biraz daha ilgilidirler. Fen Bilimleri alanındaki öğretim elemanları Sosyal ve Sağlık Bilimlerindekilere göre Erasmus ile göreceli olarak daha yakından ilgilidir. Öğretim elemanlarının çoğunluğu Fakülte ve AB Ofislerinden bilgilendirmeyi tercih etmektedirler

Anahtar Kelimeler

entrEC Programmme, Erasmus, University, Teaching Staff Mobility, Academic mobilityAB programları, Erasmus, Üniversite, Personel Eğitim Hareketliliği, Akademik hareketlilik
ABhaber, “Kemal Kılıçdaroğlu:AB sürecini çağdaşlaşma projesi olarak görüyoruz” http://www.abhaber. com/ozelhaber.php?id=7374 Erişim Tarihi: 31.05.2011.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2012
Bölüm Research Article
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2012


Makalenin Yazarları
Ali KIŞ
Necdet KONAN