Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gençlik, pop-spor kültürü ve olimpiyatlar

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumun ayırt edici niteliklerinden olan kültür, insanların hayatlarının her aşamasını kuşatırken tutum ve davranışlarını da biçimlendirerek yüksek kültür ve popüler kültür isimlendirmesi ile birbirine zıt ama zaman içerisinde öğrenilerek dönüşebilen yapıya bürünür. Popüler kültür, insanların gündelik hayatlarındaki sıkıntılarının oluşturduğu boşluklardan beslenir ve rahatlatıcı, yatıştırıcı yanı onu tercih edilen davranış haline dönüştürür. Teknoloji ve medya tarafından oluşturulmuş popüler kültür, egemen toplumsal ve ekonomik ilişkileri her zaman destekler, haklı çıkarır ve bu kültürün sürekli hale dönüşmesine yardımcı olur. Günümüzde gençlik kendine özgü bir kültüre sahip olma sürecine girmiştir. Bu bir bakıma gençliğin kendini ifade etme ihtiyacından doğmuştur. Çünkü gençlik dönemi kimlik kazanma ihtiyacının en yoğun yaşandığı dönemdir. Spor ise cumhuriyet tarihi boyunca sadece gençlerin yapması gerektiği düşünülen bir etkinlik türüdür. Ülkemizde sporun popüler kültür ürünü olarak ele alındığı ve kitlelerin onayı alınarak kitle iletişim araçlarından sunulduğu görülmektedir. Pazar ekonomisi anlayışının, kitle iletişim araçlarına da egemen olması, sporun sosyokültürel yapıya uygun kullanılabilmesi ihtimalini doğurmuştur. Yüksek kültür özellikle daha geniş bir kültürün parçasıdır ama nüfusun göreceli olarak daha küçük bir parçasını bağlar. Olimpizm yaşam anlayışı da olimpiyat oyunlarından doğan ancak o yok olsa bile sonsuza kadar devam edecek yegane yüksek kültür örneğidir. Bu nedenle Türk gençliğinin olimpiyat oyunlarını yüksek kültürel bir olgu olarak algılaması sporun yaygınlığını arttıracak, spor kültürünü çoğaltacak ve popspor kültürünün azalmasına yol açacaktır. Bu çalışma Türk gençliğinin sporu hangi türden kültürel bir değer olarak algılaması gerektiği hakkında ki düşüncelerin aydınlatılmasını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Culture, the quality of a distinctive community and surround the attitudes and behaviors of people in every stage of their life styles. High culture and popular culture in time learned the opposite convertible into the structure. Popular culture, the gaps created by the problems of the people are fed daily lives and relaxing, soothing, as it converts the preferred behavior. By technology and the media created in popular culture, always support the dominant social and economic relations and helps to turn made permanent. Today, the youth is in the process of having its own unique culture. It arose from the need of youth to express itself. Because of the period of youth, identity, needs to win the most intense period. Sport is only young people should do throughout the history of the republic is a type of an event considered. As discussed in our country, as a product of popular culture of the sport and with the approval of the masses be seen that the mass media. Understanding of the market economy, the mass media have dominated the sport in accordance with the sociocultural structure, which could potentially be used. High culture particularly in a wider part of the culture but a relatively small part of the population bonds. Olympism understanding of life, arising from the Olympic games will go on forever, but even if it does not the only example of high culture. For this reason, by the Turkish youth, olympic games as a high cultural phenomenon is detected, increase the prevalence of sport, sports culture, and popsports culture will result in replicate. This study were made to find, Turkish youth should detect which sport as a cultural value about carried out to determine the ideas are informed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :