Hilal BALCI
GELENEKSEL FORMLARDAN ŞALVARIN İÇ ANADOLU DA VE DOĞU ANADOLUDA KULLANIMI VE BU İKİ BÖLGENİN MUKAYESELİ KARŞILAŞTIRMASI
Öz Bu çalışmada, geçmişten günümüzegeleneksel giysi çeşidi olan şalvar modelleri incelenerek elde edilen bilgilerışığında İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kullanılan şalvarların kumaşçeşidi, bel özelliği, ağ özeliği, paça özelliği ve kullanım alanları olarak elealınmıştır.Giysi, giyinme aracı olarak birülkenin, bir dönemin, bir kişinin özellik belirten bir sunumudur ve her zamanuygarlığın değişimini yansıtır. Giyim, her milletin ekonomik toplumsal,kültürel ve siyasal şartlarından etkilenerek biçimlenmektedir. Tarihi süreçiçinde her uygarlık, yaşayış biçimi ve şartları da etkileriyle giyimlerbirbirinden ayrı özellik göstermiştir. Giyimkuşam, insanoğlunun kültürel gelişim ve yaşam sürecinde kökeninde koruma amaçlıolmasına karşın, gelişim sürecinde geniş kültürel işlevler yüklenmiş birolgudur. Ekolojik koşulların toplumsal ve kişisel değer yargılarının törelerinkültürel ve ekonomik koşulların biçimlendirdiği önemli bir kültürel öğe aynızamanda da kültürün bir taşıyıcısıdır.Çalışmanınkonusunu oluşturan Şalvarformları, belli bir literatür taraması sonucunda elde edilen giysitasarımlarının üç boyutlu olarak uygulama örneklerine dönüştürülmesiaraştırmanın genel amaçları arasında yer almaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Şalvar, Giysi, Geleneksel
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

ŞENOCAK, E.(2006). Yöresel kıyafetlerin türkülerdeki dili, Eskişehir Osmangazi üniversitesi Halk kültüründe giyim kuşam ve süslenme uluslararası sempozyumu bildirileri, Eskişehir.