TEKİRDAĞ/ÇORLU- FATİH CAMİSİ’NİN DÜNÜ BUGÜNÜ

Öz Tekirdağ İli Çorlu İlçesi’nde bulunan Fatih Camisi ve Külliyesi; Çorlu’da bilinen en eski Osmanlı Mimarisi örneğidir. Cami, medrese, hamam, çeşme ve su kuyusundan oluşan yapılar topluluğundan hamam ve medrese günümüze ulaşmamıştır. Fatih Sultan Mehmet’in kendisi ya da sütannesi Ümmügülsüm Hatun tarafından 15. yüzyılın ikinci yarısında inşa ettirildiği tahmin edilen cami; dört duvar üzerine ahşap tavanlı ve kırma çatıyla örtülü olup avlusunda su kuyusu, şadırvan, güney ve güneydoğu yönlerinde de hazire bulunmaktadır. İnşa kitabesi bulunmayan caminin, kuzeye bakan giriş kapısı üzerinde H.1240/ (M. 1824-25) tarihli, II. Mahmut’un sadrazamı Benderli Mehmet Selim Paşa tarafından onartılmış olduğuna dair bir kitabe bulunmaktadır. Bu araştırmamızda Fatih Camii’nin yapılış aşamasından günümüze kadar geçirdiği onarımlar ele alınarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Fatih, Cami, Çeşme, Süsleme, Kuyu

Kaynakça

Aral, İ. Ferda, Özbek, H. Ziya-Gürel, Fatma, (2010), “Çorlu’nun Tarihi Çeşmeleri”, Çorlu Değerleri Sempozyumu, 11 Ekim 2010, Tekirdağ, s.89-110.Ayhan, Serap, Tekirdağ ve İlçelerindeki Türk Devri Yapıları (XIV-XVI YY), (2011), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.Ayverdi, Hakkı Ekrem, (1973), Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri 755-786 (1453-1481), Fetih Cemiyeti Yayınları, C.III-IV, İstanbul.Barışta, H. Örcün, (2012), Osmanlı İmparatorluğu Geç Dönem Alçı İşlerinden Örnekler”, XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (19-21 Ekim 2011 Eskişehir), Eskişehir, s.125-137. Erdoğan, Muzaffer,(1978) “Osmanlı Devrinde Trakya Abidelerinde Yapılan İmar Çalışmaları”, İ.Ü. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 6-7,İstanbul, 121-183, s.149Evliya Çelebi Seyahatname, (Yayına Hazırlayan; Ali Kahraman-Yücel Dağlı-Robert Dankoff) C.III, İstanbul 2006, Gökbilgin, Muhammet Tayyib; XV-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası: Vakıflar-Mülkler_ Mukataalar, İstanbul 1952, Özer, Şuayip (2010) “Çorlu İlçesi Fatih ve Süleymaniye Külliyeleri” Çorlu Değerleri Sempozyumu, (11 Ekim 2010 Tekirdağ), Tekirdağ, s.69-86.Şenel, Mine, (1964), Çorlu Kazasının Tarihçesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Lisans Tezi, İstanbul.Şenkalasın, Sema, (2006), Şairlerle ve Yazarlarla Çorlu, İstanbul. Yaşayan Tekirdağ, (2003), Tekirdağ Valiliği Yayınları, Tekirdağ.Tekirdağ Kültür Envanteri, (2014), Tekirdağ Valiliği Yayınları, Tekirdağ. “Tekirdağ-Çorlu Fatih Cami Restorasyonu”, http://www.erhanuludag.com/ 25.03.2018. Tuna, Muhiddin, Geçmişten Bugüne Çorlu, Sıralar Matbaası, İstanbul, 1963.VGMA, İstanbul, Dosya No: 59.02.20. 1070 Numaralı Tapu Tahrir Defteri, 318 Numaralı varak