Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırımcıların psikolojik eğilimleri ve yatırım davranışları arasındaki ilişki: imkb hisse senedi yatırımcıları üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Finans çevrelerinde en çok tartıĢılan ve merak uyandıran konuların baĢında hisse senedi fiyatlarının tahmin edilebilirliği gelmektedir. Hisse senedi fiyatlarını belirlemeye yönelik çalıĢmaların birçoğu, yatırımcıların kararlarını vermede, verilerden rasyonel bir Ģekilde yararlandığı üzerinedir. Bu çalıĢmada Türkiye’deki (ĠMKB) bireysel yatırımcı davranıĢlarının, davranıĢsal finans alanında ortaya konulmuĢ literatür ekseninde incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalıĢmanın sonuçlarına göre psikolojik önyargılardan bazıları bireysel yatırımcıların davranıĢlarını etkilemektedir. Birçok yatırımcı geleneksel yaklaĢımın varsayımlarının aksine sistematik hatalar yapmakta ya da rasyonel çözümü bilse de bunu uygulamamaktadır. Ayrıca medya, arkadaĢlar ve bunlara benzer çevresel faktörlerde yatırımcıların seçimlerini etkilemekte, sürü davranıĢları haline dönüĢen bu süreçler piyasalarda anomalilere, aĢırı ya da yetersiz tepkilere neden olmaktadır

Özet İngilizce :

In financial circles, one of the most discussed and interested topics is the forecastability of stock prices. Many of the studies aiming at determining stock market prices rest on the fact that investors make their decisions rationally based on facts and data. In this paper, we aim to investigate the behavior of individual investors in ISE based on published literature in behavioral finance area. We have found that some psychological prejudice in fact affects the behavior of individual investors. Unlike the conventional assumptions many investors make systematic mistakes and do not utilize rational answers even though it is known. Moreover, media, friends and similar environmental factors also affect the investors’ choices, and processes that turns into herd behavior creating abnormalities in the markets which in turn causes exceptionally high or low reactions

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :