Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reel kurun türkiye’de ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü 1
Görüntülenme :
305
DOI :
Özet Türkçe :

Reel kurun geliĢen ekonomilerde ekonomik büyüme üzerindeki etkisi önemli bir tartıĢma konusudur. Ortodoks görüĢe göre yerel para birimindeki değer kaybı, ihracatı artırması açısından ülke ekonomisini daha hızlı büyümeye teĢvik eder. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun birçok geliĢmekte olan ülkeye tavsiye ettiği ekonomik programın en önemli ayaklarından biri, devalüasyon yapılmasıdır. Bütün ekonomistler, devalüasyonun olumlu etkisi konusunda hemfikir değildir. Bu çalıĢmada döviz kurundaki değiĢmelerin Türk Ekonomisi’ne yansımasının ne Ģekilde olduğu, GSYĠH ve alt kollarına bakılarak incelenmiĢtir. Sonuçlar reel kur artıĢının GSYĠH’yı, özel sektör makine teçhizat ve stok değiĢken kalemini arttırırken, özel sektör bina inĢaat kalemini olumsuz etkilediğini ve tüketim de dahil diğer alt bileĢenleri etkilemediğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The effect of the real exchange rate on economic growth in developing countries is an important discussion subject. According to the orthodox view a devaluation in local currency increases exports which stimulates economic growth. One pillar of the economic programs advised by the World Bank and IMF to developing countries is to devaluate. However, not all economists agree that devaluations have a positive effect. In this study, we investigate how the effects of real exchange rate changes are projected on the Turkish economy by focusing on the GDP and its subcomponents. As a result it is found that a real appreciation increases GDP, private machinery and equipment investment, and inventory, but decreases private building construction, and there is no effect on other components including consumption.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :