Ortaöğretim Öğrencilerinin İngilizce Öğrenimlerini Etkileyen abancı Dil Kaygısı

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dil öğrenmelerini etkileyen etmenlerden yabancı dil kaygısının İngilizce öğrenimine etkisini belirlemektir. Bu çalışmanın evrenini Gaziantep’te 2004-2005 öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı eğitim veren liselerin hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur.Rasgele yöntemle seçilen 293 öğrenciye Likert tipi yabancı dil kaygı ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizi için t-testi, tek yönlü ANOVA ve Scheffé testleri kullanılmıştır. Öğrencilerin, anne ve babalarının eğitim düzeylerinin, mesleklerinin, cinsiyetlerinin, mezun oldukları ve okudukları okul türünün yabancı dil kaygı düzeylerine etkisi araştırılmış ve öğrencilerin kaygı düzeylerinin bunlardan etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak kaygı düzeyi yüksek öğrencisi olan okulların bir kısmında başarı düzeyleri düşük bulunmuştur. Ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dil kaygı düzeylerinin başarılarını etkilediği, yabancı dil kaygısı yüksek öğrencilerin akademik yıl sonu yabancı dil notlarının düşük olduğu, düşük yabancı dil kaygısı taşıyan öğrencilerin ise notlarının yüksek olduğu belirlenmiştir

Foreign Language Anxiety Affecting Learning English of Secondary School Students in Gaziantep

The purpose of this study is to determine the effect of the foreign language anxiety on English learning within the factors affecting foreign language learning. This study was conducted to the preparatory class students at foreign language oriented high schools in central Gaziantep in academic year of 2004-2005. Likert type anxiety scale was applied to 293 randomly selected students. The data were analyzed by using t test, one way ANOVA and Scheffé tests. The effects of the level of education and the occupation of the parents, the genres of the students, the school type they study, the primary schools they graduated from on the level of foreign language anxiety was investigated and no effects of these parameters were found. On the other hand, some of the schools where the students had high level of foreign language anxiety had low academic successes. As a result of this study, it is determined that foreign language anxiety levels affect secondary school student’s English learning academic successes, the students with high level of foreign language anxiety received low grades in English language courses at the end of the academic year; however, the students with the low level of foreign language anxiety

Kaynakça

Allwright, D. ve Bailey K.M. (1991). Focus on the Language Classroom. An Introduction to Classroom Research for Language Teachers. Cambridge: CUP, pp.144,175

Aydın, B. (1999). Konuşma ve Yazma Derslerinde Yabancı Dil Öğrenimindeki Kaygı Nedenleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.112-116

Brown, D.(1994). Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regent. p.141.

Chastain, K. (1988). Developing Second Language Skills: Theory to Practice (rev.ed.). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, p.122.

Daly, J. (1991). Understanding Communication apprehension: An Introduction for Language Educators. In E. K. Horwitz, & D.J.Young (Eds.), Language Anxiety: From Theory and Research to Classroom Implications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, pp.3-13.

Demircan,O. (1988). Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil. İstanbul: Remzi, s.45.

Ganschow,L. Sparks,R. (1996). Anxiety about Foreign Language Learning among High School Women. The Modern Language Journal, 80,2, pp199-212.

Horwitz,E.K. (1986). Preliminary Evidence for the Reliability and Validity of a FL Anxiety Scale .TESOL, 20, pp.559-62.

Horwitz, E.K. and Cope, J.A. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal. 70. 125-132 .

Kaya, M. (1995). The relationship of motivation, anxiety, self-confidence, and extraversion/ intra version to students’ active class participation in an EFL classroom in Turkey. Yayınlanmamış yükseklisans tezi. Bilkent Univesitesi, Ankara, pp.45-46.

Larsen-Freeman, D. and Long, M. (1991). An Introduction to Second Language Acqusition. London: Longman, pp.153-210

Littlewood, W. (1984). Foreign and Second Language Learning; Language Acquisation Research and its Implications for the Classroom. Cambridge:CUP, pp.58-59.

McDonough, S.H. (1986). Psychology in Foreign Language Teaching. London: UnwinHyman., p.148.

MacIntyre, P.D. and Gardner, R. (1989). Anxiety and second language learning: Toward a theoretical clarification. Language Learning, 39, pp.251-275.

MacIntyre, P. D. (1995).How does anxiety affect second language learning? A reply to Sparks and Ganschow. The Modern Language Journal, pp.79,91-99.

Öner, N ve Kaymak, D. A. (1986). The Transliteral Equivalence and The Reliability of The Turkish TAI. In R. Schwarzer, H.M. Vander Ploeg, C.D.Spielberger ( Eds.) Advances in Test Anxiety Research, V:5. Lise: Swets en Zeitlinger, ve Hillsdale. NJ; Erlbaum, pp.227- 239.

Öztürk, T. (2003). Suggestions about reduced language anxiety caused by personal reasons. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Univesitesi, Erzurum, pp.45-47.

Rogers,J. (1989). Adults Learning. Great Britain: Open University Press,p.38

Scovel, T. (1978). The Effect of Affect on Foreign Language Learning:A Review of Anxiety Research. Language Learning. 28. pp.129-142.

Taş,Y. (2006). Kaygı Nedir? Bilkent Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Bilkent, Ankara, www.bilkent.edu.tr/~dos/ogdm/b_sinavkaygi.html (5.10.2006).

Uludağ, M. Kaygıdan Kurtulmanın Yolları. (2002) İnternet www.basariyolu.com. 2.11.2002.

Vancı, O.Ü. (1996). Foreign Language Classroom Anxiety: How Can We Get Our Students to Participate More? Paper presented on the International ELT Conference From Diversity to Synergy. Ankara , Turkey, pp.1-19