Kentsel Lojistik ve Tramvay Yolcu Memnuniyetinin Demografik Özelliklere Göre Analizi Gaziantep’te Bir Alan Çalışması

Kentlerin nüfusu, eğitim imkânlarının artması, eğitim seviyelerinin yükselmesi ve iş olanaklarının artması gibi çeşitli sebeplerle sürekli olarak artış göstermektedir. Kent nüfusunun artmasının beraberinde getirdiği en büyük sorunlar ise gürültü kirliliği, hava kirliliği ve ulaşım sorunlarıdır. Ulaşım, özellikle yerel yönetimler tarafından çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan biri olmakla birlikte bunun için raylı sistemler en iyi çözüm olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Gaziantep kent içinde sunulan tramvay taşımacılığı hizmetinden memnuniyeti ölçmek ve demografik faktörlere göre kullanıcılar arasındaki farklılıkları araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda bir anket formu uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 23 istatistik paket programında analiz edilerek bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada; sunulan tramvay hizmetinden memnuniyetin cinsiyete göre ve gelir düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler:

Kentsel Lojistik, Tramvay, Gaziulaş

Analysis of Urban Logistics and Tram Passenger Satisfaction According to Demographic Characteristics: A Case Study of Gaziantep

The population of cities is constantly increasing due to various reasons such as increased educational opportunities, educational levels and increased employment opportunities. The biggest problems with increasing urban population are; noise pollution, air pollution and transportation problems. Transportation is one of the primary problems to be solved by the local authorities, but rail systems are considered as the best solution.The aim of this study was to measure the satisfaction of the tram transport services offered in the city of Gaziantep and to investigate the differences between the users according to the demographic factors. For this purpose, a questionnaire was applied and the data were analyzed in SPSS 23 statistical package program and the findings were tried to be reached. As a result of the study; It has been concluded that the satisfaction of the tram service is statistically significant in terms of gender and income level.

Kaynakça

Can, A. M. (2012). Çok kriterli karar verme teknikleri ile Samsun lojistik köyü yerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı, Kayseri. https://tez.yok.gov.tr/

CSCMP. (2013). CSCMP Supply chain management definitions and glossary. 3.5.2017. https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/C

Egercioğlu, Y., & Doğan, K. (2016). Effective sustainable public transportation approaches in Izmir. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 223, 487-492. DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.05.300

Erdir, A. (2013). Kentsel lojistik: izmir ili için bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programı. İzmir. https://tez.yok.gov.tr/

Erdumlu, M. R. (2006). Kentsel lojistik ve lojistik köy uygulaması. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/

Erkayman, B. (2007). Lojistikte Taşıma Şekillerinin Belirlenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/

Fang, Y., & Zeng, A. Z. (2015). Long-term collaboration mechanism for disruption recovery service in public tram systems. Procedia Computer Science, 60. 1337 – 1346). https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.206

Gaziulaş. (2018). Gaziulaş - genel bilgiler. 30.4.2018. http://gaziulas.com/Icerik.aspx?ID=19

Girginer, N., & Cankuş, B. (2008). Tramvay yolcu memnuniyetinin lojistik regresyon analiziyle ölçülmesi: Estram örneği. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. / Yönetim Ve Ekonomi, 15(1), 181-182. http://cbu.dergipark.gov.tr/download/article-file/145986

Kurt, C. (2010). Türkiye’de ulaştırma sektörü içerisinde lojistiğin yeri ve önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı, 24-25. İstanbul.

Lojistik Terimler. (2018). 30.4.2018. LODER lojistik terimler. http://www.loder.org.tr/tr/terimler.html?harf=L&sayfa=3

Muñuzuri, J., Cortés, P., Guadix, J., & Onieva, L. (2012). City logistics in Spain: why it might never work. Cities, 29(2), 133-141. https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.03.004

Nathanail , E., Gogas, M., & Adamos, G. (2016). Smart interconnections of interurban and urban freight transport towards achieving sustainable city logistics. Procedia, 14. 983 – 992. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.078Nunally, J. C., 81978). Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York, 701.

Oliveira, L.K., Oliveira, B.R.P., & Correia, V.A. (2014). Simulation of an urban logistic space for the distribution of goods in belo horizonte. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 125. 497. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1491

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. Journal of Marketing, 49. 41-50. DOI: 10.2307/1251430

Taniguchi, E. (2014). Concepts of city logistics for sustainable and liveable cities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 151. 310-317. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.029

Taniguchi, E., Thompson , R. G., Yamada, T., & Duin, R. J. (2001). City logistics: network modelling and ıntelligent transport systems. Pergamon . Oxford. ISBN: 0080439039

Tanyaş, M., & Küllük, İ. (2015). Kentsel lojistiğe yönelik karayolu aktarma merkezi yatırım analizi: ıstanbul anadolu yakası uygulaması. Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi IV. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 67. Gümüşhane.

Tekinbaş, F. (2008). Lojistiğin küreselleşmesi sürecindeki olası sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Programı Yüksek Lisans Tezi, 17. İzmir.

Yang, J., Guo, J., & Ma, S. (2016). Low-carbon city logistics distribution network design with resource deployment. Journal of Cleaner Production, 119. 223-228. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.011

Zunder, T. H., Aditjandra, P. T., & Carnaby, B. (2014). Developing a local research strategy for city logistics on an academic campus. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 125. 226 – 238. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1469