Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ayntab şehrinde aile birliğinin sona erme süreci (1600–1650)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ömer Nasuhi Bilmen İlköğretim Okulu1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Aile, aynı çatı altında yaĢayan anne, baba ve çocuklardan meydana gelen sosyal bir yapıdır. Bu çalıĢmada, XVII. yüzyılda Ayntab Ģehrinde toplumun temelini oluĢturan en önemli yapılardan olan aile birliğinin sona erme süreci ele alınmıĢtır. ġer„iyye sicillerinde yer alan kayıtlara dayanarak Ģehirdeki boĢanmaların ne Ģekilde gerçekleĢtiği ve sonuçlarının neler olduğu ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Ġslami kurallara göre eĢler arasındaki anlaĢmazlıklarda, bütün yollar denendikten sonra baĢvurulacak en son çare olarak görülen boĢanma; Ġslam hukuku ve geleneklere göre gerçekleĢmiĢtir.

Özet İngilizce :

Family is a social institution consisting of mother, father and children living under the same roof. In this study; the ending process of family institution which is one of the most important establishment in the foundation of a society in Ayntab city in XVII. Century, has been considered. Based on Ģer‟iyye records, the study is tried to reveal the conditions in which divorces took place and their consequences. Divorces, which were seen as the last solution in the cases of disputes between the spouses, had been exercised pursuant to Islamic law, customs and traditions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :