700 Va Kesintisiz Güç Kaynağı Devresinin Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi

Bu çalışmada, 700 VA gücünde bir Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Sistem, giriş güç katı, batarya doldurucusu, sürücü birimi, evirici birimi, çıkış güç katı, örnekleme birimi, kontrol birimi ve 2x12 V kuru aküiçermektedir. Giriş güç katı, batarya doldurucusuna ±15 V DC besleme gerilimi sağlar. Akü şarj birimi, evirici ve kontrol birimlerine sürekli olarak +12 V DC besleme gerilimi sağlar. Kuru aküdeki 24 V DC voltaj, sürekli olarak 50 Hzfrekansta 220 V AC’ye çevrilerek elektronik aletlerimize ON-LINE güç sağlamaktadır. KGK sistemi, üç durumlu çıkışa sahip olup darbe genişlik modülasyonu (PWM) tekniği ile çalışır. PWM sinyalleri, sürücü ve kontrol ünitesi üzerinden eviriciye uygulanarak KGK’nın çıkış gerilimini regüle eder. Sistemin önpanelindeki dört LED göstergesi; düşük akü seviyesi, akü doldurma, aşırı akım ve KGK on/off durumlarını görüntüler. Sisteme, batarya seviyesinin düştüğünü duyurmak için bir de sesli uyarı eklenmiştir. KGK sisteminin aşırı yük/kısa devrekoruması ve süzülmüş çıkışı vardır. Sistem, giriş gücü kesildiğinde 15-30 dakikalık kesintisiz enerji sağlayabilmektedir.

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 700 VA UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

In this study, a 700 VA UPS has been designed and implemented. The systemcontains an input power stage, an internal battery charger, a driver unit, an inverterunit, an output power stage, a sampling unit, a control unit and 2x12 V dry cells. The input power stage provides ±15 V DC bias voltage to the battery charger.Battery charger continuously supplies +12 V DC bias voltage to the inverter andcontrol units. 24 V DC voltage in the dry cell is continuously converted to 220 VAC at a frequency of 50 Hz to give ON-LINE power to the electronic equipment.The UPS system has three states of output and is operated with pulse widthmodulation (PWM) technique. The PWM signals are applied to the inverter throughthe driver and control unit to regulate the output voltage of the UPS. Four LEDindicators on the front panel of the system make visible i) the low battery level, ii)the battery charging, iii) the overload current and iv) the UPS on/off conditions. Abuzzer system is also added to make audible noise when the battery level is low. TheUPS system has over load/short circuit protection and filtered output. The systemcan supply non-stop energy for a duration of 15-30 minutes when the input power isinterrupted. 

Kaynakça

Dalbaz A., 700 VA Kesintisiz Güç Kaynağı Devresinin Tasarımı ve

Gerçekleştirilmesi, Yüksek Lisas Tezi(Danışman: Prof. Dr. M. Sarıtaş), Gazi

Üniversitesi, FBE. Ankara, 1997.

Stokes R. W., ''High voltage high power inverter'', IEEE Conf. Publ. p:154,

-

McMurry, ''Selection of snubbers and clamps to optimize the design of

transistor switching converters'', IEEE Trans. Ind. Appl. Vol. IA-16, 1980.

Beorord D. ve Hoft R. G., Principles of Inverter Circuits, John Willy and

Sons, 1964.

Lanoer W., Power Electronics, McGraw-Hill, 1981.

Pollack J., ''Adwanced pulse widh modulated inverter techniques'', IEEE Trans.

On Industry Applications, Vol.IA-8, No.2, pp: 145-154, 1972.

Liang C., T. K. Ng., ''Design of battery charging system with fuzzy logic

controller'', Ind. J. Electronics, Vol.75, No. 1, pp: 75-86, 1993.

Larson, Power Electronics, Prentice Hall, 1983.

Humphries J. T. ve Sheets L., Industrial Electronics, Delmar Publishers, 1989.

Seitzer G.ve Hamdy N. A., Electronic A/D Converters, John Wiley and Sons,

-

Horowitz P. ve Hill W., The Art of Electronics, Cambridge Univ. Press, 1980.

Malvino A. P. ve Leach D. P., Digital Principles and Applications, McGraw-

Hill, 1986.

Mano M., Digital Logic and Computer Design, Prentice-Hall, 1979.