Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de orta ölçekli kentsel alanlar sorununa çözüm arayışları: zonguldak örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Orta ölçekli kentler/kentsel alanlar, gerek küçük ölçekli, gerekse de büyük ölçekli kentlere göre pek çok avantajı bünyesinde barındırmaktadır. Böylece orta ölçekli kentler/kentsel alanlar birer çekim merkezi olabilmektedir. Ancak bu kentlerin/kentsel alanların akademik dünyada ve özellikle yasal düzenlemelerde yeterince yerini bulamaması/önemsenmemesi, ciddi yönetim ve hizmet sorunlarıyla karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir. Bu durumda bu kentler/kentsel alanlar birer sorun merkezi halini almaktadır. Bu çalışmada öncelikle dünya ve Türkiye literatüründe orta ölçekli kent kavramları, Türkiye'de orta ölçekli kentlerin başlıca sorunları, bunların çözümüne yönelik geliştirilen alternatif modeller ve bu modellerin uygulamalarına dair teorik çerçeve çizilmektedir. Ardından aynı konu, Zonguldak Orta Ölçekli Kentsel Alanı (ZOÖKA) örneği üzerinde yapılan saha çalışmasının verileri ışığında incelenmektedir. Söz konusu saha çalışması alandaki tüm yerel yönetim birimlerinin dahil edildiği ve birebir görüşme yönteminin kullanıldığı geniş kapsamlı bir saha çalışmasıdır. Saha çalışması sonucunda ise, bu alanın yönetim ve hizmet sorunlarının çözümüne yönelik geliştirilen öneriler sunulmaktadır. Sunulan önerilerin temeline, Zonguldak Orta Ölçekli Kentsel Alanında kentsel alan bütünlüğünün sağlanması oturtulmaktadır.

Özet İngilizce :

Medium sized cities/urban areas, possesses many advantages compared to both small-sized, and also large-sized cities. So, medium sized cities/urban areas can be a center of attraction. Unless medium sized cities/urban areas can take enough place and to be considered important in academic world and especially legal regulation, they can be confronted to serious problem of management and service. In this way, these cities/urban areas can be a center of problem. In this study, content of medium sized cities literature in world and Turkey, main problems of medium sized cities in Turkey, alternative models for solution and practices of these in Turkey has been theoretically drawn. And then the same issue has been examined the light of field work on example of Zonguldak Medium Sized Urban Area (ZMSUA). In this field work to be included all local authorities in the area. Also in this field work to be used method of face to face interwiev. And finally, in this study has been put forward to proposals for management and service problem of this area. The basic of proposals submitted to ensure the integrity of urban area in the Zonguldak Medium Sized Urban Area.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :