Resûlullah’ın Günahlardan Sakındırırken Başvurduğu Başlıca Yöntemler –Sahîh-i Müslim Özelinde-

Hz. Peygamber (s.a.v) tüm insanlık için beşîr ve nezîr olarak gönderilmiştir. Birçok hadiste İslam dininin emirlerini yerine getirenler için müjdeler bulunurken, günah işleyenler için de çeşitli uyarılar yer almaktadır. Bu çalışmada Resulullah’ın günahlardan ümmetini sakındırırken başvurduğu başlıca metotlar ele alınmaktadır. Hz. Peygamber’in söz ve fiilleri incelendiğinde günahtan Müslümanların uzak durmasını sağlamak üzere pek çok etkili yönteme başvurduğu görülmektedir. Konu ile ilgili hadislere ulaşmak üzere temel hadis kaynaklarından olan Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî’nin  (ö. 261/875) el-Câmiʿu’s-sahih adlı eseri esas alınmıştır. Eserdeki tüm hadisler bu amaçla incelenerek günahlardan sakındırmada başvurulan yöntemler tespit edilmeye çalışılmıştır. Günah olan davranışlarla ilgili yapılan uyarılar belirlenirken bazen hadis metni tercüme olarak tırnak içinde aynen aktarılırken bazen de sadece hadis metnindeki manaya işaret etmekle yetinilmiştir. Hz. Peygamber’in günah davranışlardan sakındırma metotlarını tespit edilmesi yasak olan fiilin mekruh ya da haram olarak nitelenmesinde yardımcı olacaktır.

The Methods Used by the Messenger of Allah to Avoid Sins -In the Example of Sahih-i Muslim-

The Messenger of Allah was sent as a herald and stimulus for all mankind. In many hadiths there are glad tidings for those who follow the orders of religion, and warnings for sinners. In this study, the methods used by the Messenger of Allah while avoiding his ummah from sins are discussed. When the words and deeds of the Messenger of Allah are examined, it is seen that he used many effective methods to keep Muslims away from sin. To reach the hadiths on the subject, Muslim b. Hadjdjadj al-Kushayrī (d. 261/875) is based on his work al-Djāmi al-sahīh. All the hadiths in the book were examined and the methods used to avoid sin were tried to be determined. While determining the warnings about the behaviors that are sin, sometimes the hadith text is translated as quotation in translation and sometimes it is enough to point out the meaning in the hadith text. Determining the methods of avoiding sin behaviors of the Prophet will help to define the act as makruh or haram.

Kaynakça

Alper, Hülya. "Münafık", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/munafik#1 Erişim Tarihi: 20.07.2019.Bilge, Necip. Hukuk Başlangıcı. Ankara: Turhan Kitabevi, 1995.Engin, Sezai. Hz. Peygamber’in Yasakları. İstanbul: İz Yayıncılık, 2015.Hacak, Hasan. “Şuf’a”, İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi. İstanbul: MÜİFV Yayınları, 1997.İbn Hacer el-Heytemî, Şehabeddin Ahmed. ez-Zevacir an iktirafi'l-kebair. Beyrut: Dârü'l-Ma'rife, 1988.Kur’an-ı Kerim. İstanbul: Define Yayınları, 2012.Müslim, Ebü’l-Hüseyin Müslim b. Haccac el-Kuşeyrî. Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi. çev. Ahmed Davudoğlu, İstanbul: Sönmez Neşriyat,1983.Sinanoğlu, Mustafa. "İman", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/iman#1 Erişim Tarihi: 20.07.2019.Zehebî, Şemseddin Muhammed b. Ahmed. Kitâbü'l-kebâir. Beyrut: Dâru İhyai't-Türasi'l-Arabi, 1936.Zeydan, Abdülkerim. el-Vecîz fî usûli’l-fıkh. Beyrut: Müessestü’r-Risale, 1976.