Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 33 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri uygulamalarına ilişkin yeterlik algıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara/TÜRKİYE1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri uygulamaları ile ilgili yeterlik algılarını belirlemektir. Araştırma tarama modeli şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitimi Fakültesinde kayıtlı biyoloji öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Biyoloji Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .87 olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPPS paket programında t- testi ve ANOVA ile analiz edilmiş; frekans, ortalama, standart sapma değerleri verilmiştir. Araştırma sonunda biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili yeterlik algı düzeylerinin ailede öğretmenlik durumu, bilgi düzeyi değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. 

Özet İngilizce :

The aim of the study is to determine preservice biology teachers’ self-efficacy beliefs regarding the application of teaching methods and techniques. The study was based on survey model. The participants were the preservice biology teachers enrolled in Gazi Faculty of Education and in the program of pedagogical competency at Gazi University. The efficacy scale of biology teaching methods and techniques, which was developed by the researchers, was used to collect data The Cronbach alpha value of the scale was determined as .87 The data collected were analyzed with SPSS using t-test, ANOVA and the values of frequency, mean, standard deviation were provided. The results revealed that preservice biology teachers’ self-efficacy beliefs regarding the teaching methods and techniques were differed significantly in accordance with variables such as whether there are any teachers in the family and their level of knowledge. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :