‘Şiir Zarureti’ Kavramının Anlamı ve Fuhûle Kavramıyla Bağlantısı -Ferezdak’da İkvâ Örneği-

Şüphesiz Konuşma Sanat Açısında Doğası Değişikliğine Göre Değişir, Zira Sanatsal Olan Konuşma Doğasına Zorunlu Olarak Yansımakta, Ayrıca Şiir Dili Nesir Dilinden Farklı Bir Şekilde Eğitilmesi Gerek, Yalnız Gerçekte Şiir Ve Nesir Dilleri Arasında Ayrılık Noktasını Oluşturan Şiir Zorunlulığu Farklılığı Büyük Yankıları Muhaddis Ve Eski Bilimli Adamların Araştırmalarında Bulunur, Ayrıca Bu Şiir Zorunluluğu Eleştiri Ve Dil Araştırmacıları Arasında Büyük Bir İhtilaf Noktası Temsil Eder, Eleştiri Ve Dil Araştırmacıların Şiir Zorunluluklarına Düşen Ve Şiir Zorunluluğu Ekseninde Bulunan Ferezdak Adlı Şairin Şiir Akıcılığı Konusuna Karşı Durumunu Açıkça Ortaya Çıkarmakla Birlikte, Özellikle En Çok Sorun Çıkaran İkva İle Akıcı Şairler'in Çağını Açıklamak Üzereyiz

The Concept of Ooetic Necessity and Its Relation to The Poetic Excellence -The Imperfect Rhyme at al-Farazdaq as a Model-

Here is no doubt that the speech in terms of the technical varies by nature, and this necessarily reflects on the nature of the language of that artistic speech. Therefore should study the language of poetry in a different manner than the language of prose. In fact this difference found in the studies of the ancient and modernity of poetic necessity, the point of great separation between the languages of poetry and prose. In addition to, represents a major point of disagreement between linguists and critics. Thus, to clarify their position, we move to their position on the issue of poetic laureate, that is manifested in a circle, where Al-Farazdaq is in its center, in terms of used of the poetic necessity especially the imperfect rhyme, the most problematic of poetic necessity and the inclusion of the age poet laureate.

Kaynakça

1. Abd’ül-Kadır bin Ömer’el-Bağdati. kizanet’ül-adab. tah. Abd’üs-Salam Harun. 4. Baskı, Mektebet’ül-kanci. Kâhire 1997.

2. El- Â'amdî, El-mvezent beyn şiir abi Temmam ve El- Buhturi. tah. Es-seyyd ahmed sekir. 4. Baskı, Dâr’ül- Mea’rif, Kâhire.

3. El- Âsmaîî, kitab fühület’üş-şuara’a. tah. Ş Tori. 2. Baskı, Dâr’ül-Kitab’il-cedid. Beyrût 1980.

4. El- Âskerî Ebû Hîlal, Kîtab’ûl-Sîna’âteyn. tah. Muhammed Ebû’l-Fdîl İbrahim ve Ali Muhammed becavî. 1. Baskı, el-Mektebet’ül A’sriyye. Seydâ, Beyrût 2006.

5. El-Herevi, isfar’ûl-fesih. tah. Ahmed kaşşaş. 1. Baskı, imadet’ül-bahs’il-ilmi bil-camiet’il-islamiyye. Es- suudi arabiyye 1420.

6. El-Kartacenni, minhac’ûl-bülağa’a ve sirac’ûl-aüdaba’a. tah. Muhammed’ûl-Habib ibn’ûl-koce. 3. Baskı, ed-Dâr’ül- arabiyye lil-kitab. Tunus 2008.

7. El-Kazi el-Cürcani, elvesate beyn’el-Mütanebbi ve küsümihi. . tah. Muhammed Ebû’l-Fdîl İbrahim ve Ali Muhammed becavî. Mektebet isa el-babi el-halebi. Kâhire.

8. El-Kezzaz’ûl-keyravani, ma yecüvz lil-şaiir fi’z-zeruret. tah. Ramazan Abd’ül-tevab ve salah'üd-Din el-Hadi. Dâr’ül-aürübet. kuveyt.

9. El-Merzübani, el-mveşeh fi ma’ahiz’il-ulama’a ala’ş-şuara’a. tah. Muhammed Hüseyin şems’üd-din. 1. Baskı, Dâr’ül-Kütüb’ül-ilmiyye. Beyrût 1995.

10. Es- siuti. Elaşbah ve elnazai'ir fil- nahiv. tah. salim makram. 1. Baskı, muaseset’ûr-risalet. Beyrut 1985.