Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi

Öz Araştırmada, öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının akademik erteleme durumları ile ilgili etkenlerin belirlenmesi, onların bu sorunlarını daha iyi tanımalarına ve çözüm önerileri üretmeleri konusunda yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise 2017-2018 eğitim öğretim yılında söz konusu fakültede öğrenim gören Fen Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Sınıf öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 263 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarını belirlemek amacı ile “Akademik Erteleme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise frekans, ortalama ve standart sapma değerleri ile tek yönlü ANOVA analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, öğretmen adaylarının akademik erteleme puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu, fen bilgisi öğretmen adayları ile sosyal bilgiler öğretmen adayları arasında anlamlı düzeyde fark olduğu benzer şekilde öğretmen adaylarının cinsiyete göre akademik erteleme puanları arasında da anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının başarı puanları ve ikamet ettikleri yer (Ailesinin yanı, yurt veya pansiyon, ev) ile akademik erteleme puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. 

Kaynakça

Ackerman, D. S. and Gross, B. L. (2005). My instructor made me do it: Task characteristics ofprocrastination Journal of Marketing Education, 27(1), 5-13.

Adesina, O. J. (2011). Influence of personality types and academic procrastination on theacademic achievements of senior secondary school adolescents in ibadan. IFEPsycholog IA,19(1).

Akbay, E. S. (2009). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı:akademik güdülenme, akademik öz yeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Mersin.

Akkaya, E. (2007). Academic procrastination among faculty of education students: The role ofgender, age, academic achievement, perfectionism and depression. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Alexander, E. S. and Onwuegbuzie, A. J. (2007). Academic procrastination and the role of hopeas a coping strategy. Personality and Individual Differences, 42, 1301–1310.

Aydoğan, D. (2008). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluk kaygı ve özyeterliliği ile açıklana bilirliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aydoğan, D. ve Özbay, Y. (2012). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumlulukkaygı, öz-yeterlilik açısından açıklana bilirliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim veÖğretim Dergisi, 2(3), 1-9

Balkıs, M. (2007). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, karar vermestilleri ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1),67-83

Balkıs, M. ve Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior amongpreservice teachers, and its relationship with demographic and individual preferences.Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 18-32.

Beswick, G., Rothblum, E. and Mann, L. (1988). Psychological antecedents of studentprocrastination. Australian Psychologist, 23(2), 207-217.

Briody, R. (1980). An exploratory study of procrastination (Doctoral dissertation, BrandeisUniversity, 1980). Dissertation Abstracts International, 41, 590.

Brownlow, S. and Reasinger, R. D. (2000). Putting off until tomorrow what is better done today:Academic procrastination as a function of motivation toward college work. Journal ofSocial Behavior and Personality, 15 (5), 15-34

Chu, A. H. and Choi J. N. (2005). Rethinking procrastination: positive effects of"Active"procrastination behavior on attitudes and performance. J.Soc. Psychol, 145(3), 245-264.

Chow, H. P. H. (2011). Procrastination among undergraduate students: Effects of emotionalintelligence, school life, self-evaluation, and self- efficacy. Alberta Journal ofEducational Research, 57(2), 234-240.

Cohen J. R., Ferrari J. R. and Díaz-Morales, J. F. (2008). An integrated view of personalitystyles related to avoidant procrastination. Personality and Individual Differences, 45,554–558.

Constantin, K., English, M. M. and Mazmanian, D. (2017). Anxiety, depression, andprocrastination among students: Rumination plays a larger mediating role than worry,Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 35, 1-13.

Çakıcı, Ç. D. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik ertelemedavranışının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Ellis, A. and Knaus, W. J. (1977). Overcoming procrastination. New York: Signet BooksFatimah, O., Lukman, Z.M., Khairudin, R., Shahrazad W. S. and Halim, W, F. (2011).Procrastination’s relation with fear of failure, competence expectancy and ıntrinsicmotivation. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum, 19(S), 123-127

Ferrari, J. R., Johnson, J. L. and McCown, W. G. (1995). Procrastination and task avoidance:Theory, Research and Treatment. New York : Plenum Press.

Ferrari, J. R., Parker, J. T. and Ware, C. B. (1992). Academic procrastination: Personalitycorrelates with Myers-Briggs types, self-efficacy, and academic locus of control.Journal of Social Behavior & Personality, 7(3), 495-502.

Fritzsche, B. A., Young, B. R. and Hickson, K. C. (2003). Individual differences in academicprocrastination tendency and writing success. Personality and Individual Differences35, 1549–1557

Gülebağlan, C. (2003). Öğretmenlerin işleri son ana erteleme eğilimlerinin, mesleki yeterlilikalgıları, mesleki deneyimleri ve branşları bakımından karşılaştırılmasına yönelik biraraştırma.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim BilimleriEnstitüsü, Ankara

Haycock, L. A., Mccarthy, P. and Skay, C. L. (1998). Procrastination in college students: Therole of self-efficacy and anxiety. Journal of Counseling and Development, 76, 317-324.

Howell, A. and Watson, D. C. ( 2007 ). Procrastination: Associations with achievement goalorientation and learning strategies. Personality and ındividual differences, 43, 167–178.

Kandemir, M. (2010). Akademik erteleme davranısını açıklayıcı bir model. YayımlanmamısDoktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık.

Kim, K. R. and Seo, E. H. (2015). The relationship between procrastination and academicperformance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26-33.

Klassen, R. M., Krawchuk, L. L. and Rajani, S. (2007). Academic procrastination ofundergraduates low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels ofprocrastination. Contemporary Educational Psychology, 33, 915-931.

Lay, C. H. and Silverman, S. (1996). Trait procrastination anxiety, and dilatory behavior.Personality and Individual Differences, 21(1), 61-67.

Lee, E. (2005). The relationship of motivation and flow experience to academic procrastinationin university students. Journal of Genetic Psychology, 166, 5-14.

Milgram, N., Mey-Tal, G. and Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, incollege students and their parents. Personality and individual differences, 25, 297-3 16.O'Brien, W. K. (2002). Applying the transtheoretical model to academic procrastination.Doctoral Dissertation, University of Houston.

Özer, A. ve Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. MehmetAkif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 45-72

Rosario, P., Costa, M., Núñez, J. C., González-Pienda, J., Solano, P. and Valle, A. (2009).Academic procrastination: associations with personal, school and family variables.Spanish Journal of Psychology, 12(1), 118-127.

Sarıoğlu, A. F. (2011). Öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimi ile mükemmelliyetçilikdüzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sadeghi, H., Hajloo, N. and Emami, F. (2011). The study of relationship between obsessivebeliefs andprocrastination among students of Mohagheghe ardabili and Maragehuniversities Procedia. Social and Behavioral Sciences, 30, 292 – 296.

Senecal, C., Koestner, R. and Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academicprocrastination. Journal of Social Psychology, 135, 607-619.

Schouwenburg, H. C., Lay, C., Pychyl, T. A. and Ferrari, J. R. (2004). Counseling theprocrastinator in academic settings. American Psychological Association. Washington,DC.

Solomon, L. J. and Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitivebehavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review ofquintessential self-regularty failure. Psychological Bulletin, 133 (1), 65-94.

Tanrıkulu, M. (2013). Ergenlerin akademik erteleme davranışlarıyla benlik saygılarınınincelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, EğitimBilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tuckman, B. W. (1998). Using tests as an incentive to motivate procrastinators to study.Journal of Experimental Education, 2, 141–47.

Tuckman, B. W. and Sexton, T. L. (1992). Self-believers are self-motivated; self-doubters arenot. Personality and Individual Differences, 13, 425-428.

Wang, M., Qian, M., Wang, W. and Chen, R. (2011). Effects of group counseling based on selfefficacy for self-regulated learning in students with academic procrastination. ChineseMental Health Journal, 25(12), 921-926.

Watson, D. C. (2001). Procrastination and the five-factors model: A facet level analysis.Personality and Individual Differences, 30, 149-158

Wolters, C. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learningperspective. Journal of Educational Psychology, 95(1), 179-187.

Zarick, L. M. and Stonebraker, R. (2009). I'll do it tomorrow: the logic of procrastination.College Teaching, 57(4), 211-215.