Wittgenstein ve Bakhtin'de Tekdillilik ve Çokdillilik Sorunu

Yirminci yüzyılda egemen dil düşüncesinde bir dönüşüm olmuştur. İdeal ve üniter bir dil anlayışının yerine, dilin içindeki çoğulcu yönleri gösteren düşünceler geçmiştir. Bu yazıda da bu dönüşüme katkıda bulunan Bakhtin ve ikinci dönemiyle Wittgenstein’ın etkileri irdelenecektir

The Problem of Monoglossia and Heteroglossia in Wittgenstein and Bakhtin

In the twentieth century, a transformation has taken place in the idea of dominant language. Comprehension of a ideal and united language has been replaced by ideas illustrating the pluralist sides of the language. In this paper, the effects of Bakhtin and Wittgenstein in his second term to this transformation has been investigated.

Kaynakça

Allen, Graham. İntertextuality, 2000, New York, Routledge

Bakhtin, Mikhail, The Dialogic İmagination, 1994, Texas, University of Texas Press

Bakhtin, Mikhail, Karnavaldan Romana: Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine Seçme Yazılar (Çev: Cem Soydemir), 2001, İstanbul, Ayrıntı Yayınları

Wittgenstein, Ludwig, Philosophical İnvestigations, 2004, Blackwell Publishing

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico Philosophicus, (Çev: Oruç Aruoba), 1996, Yapı Kredi Yayınları , İstanbul