UNUTMA, PARODİ VE İRONİ

Kimlikler sorunu, günümüz felsefesinin temel biçimlendiricisidir. Unutma, parodi ve ironi bu çerçevede ortaya çıkarlar. Bu kavramlar, genişlemiş bir “metin” kavramı içerisinde, metne, dünyaya, doğruluk dizgelerine ve kimliğe bakışı değiştirirler. Bu bakımdan, tıpkı “metin” ve “gösterge” kavramları gibi; unutma, parodi ve ironi de bu çağın belirleyicileri olarak görünürler

Forgetting, Parody and Irony

The problem of identities is an important motive for contemporary philosophy. Forgetting, parody and irony appear in this frame. This concepts, in enlarged notion of “text”, change the view of text, world, systems of truth and identity. In this respect forgetting, parody and irony, like “text” or “sign”, appear to determine this epoch.

Kaynakça

Aysever, R. Levent, “Bu Çağın Metinleri”, Kül Dergisi, sayı 50, Temmuz 2004, s.25-31

Barthes, Roland. S/Z, (Çev. Sündüz Öztürk Kasar), İstanbul: Y.K.Y., 2002

Behler, Ernst. Irony and the Discourse of Modernity, Seattle-London: University of Washington Pres., 1990

Derrıda, Jacques. “Différance”, Toplumbilim Dergisi, Çev. Önay Sözer, Ankara: Bağlam Yay., no:10, 1999a “Platon Eczanesi”, Toplumbilim Dergisi , Çev. Zeynep Direk, Ankara: Bağlam Yay., no:10, 1999b Mahmuzlar: Nietzsche Üslûpları, Çev. Mehmet Baştürk, Erzurum: Babil Yay., 2002 Öteki Hedef (Başka Baş), Çev. Melih Başaran, İstanbul: Bağlam Yay., 2003

Eco, Umberto. Yorum ve Aşırı Yorum, Çev. Kemal Atakay, İstanbul: Can Yayınları, 1997 Reflections on the Name of the Rose, tras. William Weaver, London: Secker & Warburg, 1989

Foucault, Michel. Felsefe Sahnesi, Çev. Işık Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yay., 2004

Hutcheon, Linda. A Theory of Parody: the Teachings of Twentieth Century Art Forms, New York: Methuen, 1985 “Eco’s Echoes: Ironizing the (Post) Modern”, Diacritics, Vol. 22, No. 1 (Spring, 1992), 2-16

İnam, Ahmet. “Bilimim Şenliği için Şenbilim”, http://www.metu.edu.tr/~www41/ahmet-inam/senbilim.htm , 2004

Jameson, Fredric. Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Mantığı, Çev. Nüri Plümer, YKY., İstanbul, 1994

Megıll, Allan. Aşırılığın Peygamberleri, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998

Nıetzsche, Friedrich W. Tarih Üzerine, Çev. Nejat Bozkurt, İstanbul: Say Yay., 1998

O’hara, Daniel T. Radical Parody, New York: Columbia Uni. Pres., 1992

Rorty, Richard. Olumsallık, İroni ve Dayanışma, Çev. Mehmet Küçük – Alev Türker, İstanbul: Ayrıntı Yay., 1995

Sarup, Madan, Post-yapısalcılık ve Postmodernizm, (Çev. Abdülbaki Güçlü), Ankara: Bilim ve Sanat Yay., 2004.