SANATIN YENİ EVRESİ OLARAK BİLGİSAYAR OYUNLARI

Bilgisayar oyunları dönüşmekte olan sanat evresinin son boyutu olarak, belirli alt disiplinlerle nitelik kazanmaktadır. Bu kavramlar klasik kompozisyon kuralı, Grek idealizmi, formalizm, maniyerizm, sinematografi, ütopyacılık, katharsis, fütürizm, altın oran, fantezi, ikonografi ve enformasyon kavramlarıdır. Bu etmenler bilgisayar oyununun teknik değil, genel estetik boyutudur. Bir şeyi sanat haline getiren en büyük faktörlerden biri, yarattığı estetik boyuttur. Bilgisayar oyunlarının sanatsal niteliği, aynı zamanda sanat felsefesiyle de nitelik kazanmaktadır. Biçimsel imgenin tükenme sınırına gelmesi ve çok çeşitlilikle, içinde bulunduğumuz dönemin yeni sanat evresi; bilgisayar oyunlarıdır

Video Games As Present Stage of Art

Video games stand out as transforming final phase of art with certain sub-disciplines. These conceptions could be named such as the rules of classic composition, cinematography, utopianism, catharsis, futurism, golden ratio, fantasy, iconography and information. These factors are the general aesthetic dimension of video games, not technical. That which creates art, one of the most importantly is its creation of aesthetic dimension. Artistic nature of video games gain qualification by the art philosophy too. As a result of structural imagination nearing extinction and mass diversification, video games have emerged as the new era in the present stage of art

Kaynakça

ADAMS, E. (2007). Will Computer Games Ever Be A Legimite Art Form? [Makale] Videogames and Art. (1. Baskı). Editör: Andy Clarke ve Grethe Mitchell. Amerika: Intellect Books: The University of Chicago Press.

AKARSU, B. (1988). Felsefe Terimleri Sözlüğü (4. Baskı). İstanbul: İnkılap Yayınevi.

AKAY, A. (2010). Postmodernizmin ABC’si (1. Baskı). İstanbul: Say Yayınları.

ARISTOTELES (2007). Poetika (2. Baskı). (S. Rifat, Çev.). İstanbul: Can Sanat Yayınları.

ARNHEIM, R. (2010). Sanat Olarak Sinema (2. Baskı). (R. Ünal Tamdoğan, Çev.). İstanbul: Hil Yayın.

BATES, B. (2004). Game Design (1. Baskı). Amerika: Thomson Course Technology.

BAUDRILLARD, J. (2010). Sanat Komplosu, Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik 1 (1. Baskı). (E. Gen ve I. Ergüden, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.

BERGIL, M. S. (1993). Altın Oran (2. Baskı). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

CANUDO, R. (1988). The Birth of A Sixth Art. [Deneme] French Film Theory and Criticism: A History/Anthology 1907-1939. (1. Baskı). Editör: Richard Abel. New Jersey: Princeton University Press. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi, 1911).

CEVIZCI, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü (3. Baskı). İstanbul: Paradigma Yayınları.

COŞKUN, E. (2009). Dünya Sinemasında Akımlar (1. Baskı). Ankara: Phoenix Yayınevi.

CÖMERT, B. (2008). Estetik (1. Baskı). Ankara: De Ki Basım Yayım.

CÖMERT, B. (2008). Mitoloji ve İkonografi (2. Baskı). Ankara: De Ki Basım Yayım.

CRAWFORD, C. (1984). The Art of Computer Game Design (1. Baskı). Amerika: McGraw-Hill/Osborne Media.

DANTO, A. C. (2010). Sanatın Sonundan Sonra (1. Baskı). (Z. Demirsü, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi 1997.).

DEMIRALP, D. (2008). Sanatını Çağının Felsefesi Işığında Biçimlendiren Bir Heykeltraş: Antik Yunanlı Polykleitos. [Makale] Sanat ve Tasarım Dergisi, Sayı: 2.

EREN, I. (2006). Sanat ve Bilgi İlişkisi, A. Schopenhauer ve M. Heidegger’in Sanat Görüşleri (1. Baskı). Bursa: Asa Kitabevi.

ERTEKIN, A. (2007). Fantastik Yazın Nedir?. [Makale] Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1.

FILIACK, M. (2003). Hyperidentities within MMORPGs: An Analysis of Social Interaction in MMORPGs and Their Effects on Their Players [Makale] Video Game Theory Reader. (1. Baskı). Editör: Mark J. P. Wolf ve Bernard Perron. İngiltere: Taylor and Francis.

GÜRDAL, O. (1991). Enformasyon: Terminolojik Yaklaşım. [Makale] Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 3.

HANÇERLIOĞLU, O. (1977). Düşünce Tarihi (3. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

HANÇERLIOĞLU, O. (1989). Felsefe Sözlüğü (7. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

HEGEL, G. W. F. (1994). Estetik, Güzel Sanat Üzerine Dersler, Cilt 1 (1. Baskı). (T. Altuğ ve H. Hünler, Çev.). İstanbul: Payel Yayınevi. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi 1975.).

HÜNLER, H. (1998). Estetik’in Kısa Tarihi (1. Baskı). İstanbul: Paradigma Yayınları.

JÄRVINEN, A. (2008). Understanding Video Games as Emotional Experiences. [Deneme] The Video Game Theory Reader 2. (2. Baskı). Editör: Bernard Perron ve Mark J.P. Wolf. Amerika: Taylor & Francis.

KULA, O. B. (2008). Kant Estetiği ve Yazın Kuramı (1. Baskı). İstanbul: Doruk Yayımcılık.

KUSPIT, D. (2006). Sanatın Sonu (2. Baskı). (Y. Tezgiden, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi 2004).

KÜÇÜKALP, K. (2003). Nietzsche & Postmodernizm (1. Baskı). İstanbul: Paradigma Yayınları.

LITTLE, S. (2008). …İZMLER, Sanatı Anlamak (2. Baskı). (D. N. Özer, Çev.). İstanbul: YEM Yayın. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi 2004.).

MARTIN, B. (2007). Should Video Games Be Viewed As Art? Videogames and Art. [Deneme] (1. Baskı). Editör: Andy Clarke ve Grethe Mitchell. Amerika: Intellect Books: The University of Chicago Press.

MCGANN, N. (2003). Watching Games and Playing Movies: The Influence of Cinema On Computer Games. [Tez] Dublin Institute of Technology.

MORE, T. (2008). Utopia (8. Baskı) (S. Eyüboğlu, V. Günyol ve M. Urgan, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. (Orijinal Çalışma Yayım Tarihi 1516.).

MUTSAN DÖNMEZ, B. (2003). Psiko-Etik Bir Fenomen Olan Katharsisin Müzikteki Görünümü. [Tez] İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü.

MYERS, D. (2008). The Video Game Aesthetic, Play as Form. [Makale] The Video Game Theory Reader 2. (2. Baskı). Editör: Bernard Perron ve Mark J.P. Wolf. Amerika: Taylor & Francis.

OLUK, A. (2008). Klasik Anlatı Sineması (1. Baskı). İstanbul: Hayalet Yayınları.

ÖZON, N. (2000). Sinema, Televizyon, Video, Bilgisayarlı Sinema Sözlüğü (1. Baskı). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

PANOFSKY, E. (1995). İkonografi ve İkonoloji, Renaissaince Sanatının İncelenmesine Giriş (1. Baskı). (E. Akyürek, Çev.). İstanbul: Afa Yayınları.

REHAK, B. (2003). Playing At Being. [Deneme] Video Game Theory Reader. (1. Baskı). Editör: Mark J. P. Wolf ve Bernard Perron. İngiltere: Taylor and Francis.

RIOT-SARCEY, M., Bouchet, T., Picon, A. (2003). Ütopyalar Sözlüğü (1. Baskı). (T. Ilgaz, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi 2002.).

SENA, C. (1972). Estetik (1. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

SMUTS, A. (2005). Are Video Games Art? [Makale] Contemprory Aesthetics İnternet Sitesi, (http://www.contempaesthetics.org/)

SOMMERSETH, H. (2009). Exploring Game Aesthetics. [Makale] Authors & Digital Games Research Association.

TANSUĞ, S. (2006). Resim Sanatının Tarihi (6. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

TAVINOR, G. (2009). The Art of Videogames (1. Baskı). İngiltere: Wiley- Blackwell Publishing.

TOLSTOY, L. (1996). Sanat Nedir? (1. Baskı). (B. Dural, Çev.). İstanbul: Şule Yayınları.

TOWNSEND, D. (2002). Estetiğe Giriş (1. Baskı). (S. Büyükdüvenci, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi. (Orijinal Çalışma Basım Tarihi 1997.).

TURANI, A. (2007). Sanat Terimleri Sözlüğü (12. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

UZZANI, G. (2009). Visual Encyclopedia of Art, Surrealism (1. Baskı). Çin: SCALA Group.

ÜNAL, Y. (2000). Postmodern Vaziyet, Yitirilmiş Paradigma; Eleştirinin Sefaleti. [Makale] Sinemasal Dergisi, Sayı: 5.

WILDE, O. (2008). Sanatçı: Eleştirmen, Yalancı, Katil (1. Baskı). (E. Soğancılar, K. Genç, F. Özgüven ve T. Armaner, Çev.). İstanbul