HABERMASÇI BURJUVA KAMUSALLIĞININ DEMOKRATİK İÇERİĞİ

Bu çalışmanın amacı kamusallık düşüncesinin JürgenHabermas tarafından ele alınış biçiminin toplumsal varoluşu barışçıllaştırma yönünde iletişimsel bir düzenek şeklinde kavranabilecek demokrasi ile olan ilişkisinin niteliğini sorgulamaktır. Bu bağlamda, öncelikle incelemenin kuramsal yapısını oluşturan demokrasi kavramından bahsedilecek, ardından Habermas’ın kamusallık düşüncesi ortaya konarak burjuva kamusallığı kavramsallaştırmasının günümüz toplumsal gerçekliğinde demokratik bir içerik arz edip etmediği sorgulanacaktır. Çalışmada, aynı zamanda, çağcıl demokrasi anlayışına temel oluşturan eşit tanınma sisteminin, her ne kadar prosedürel olarak eşit katılım ve özgür söyleme dayanan bir müzakere ortamının kurumsallaşması yönünde radikal bir adım olduğu öngörülse de, Habermasçı kamusallık anlayışında sınırlı bir kapsayıcılığa sahip olduğu vurgulanacaktır

Democratic Content of Habermasian Bourgeous Publicity

The aim of this study is to questionize the qualification of the relationship between the Habermasian thought of publicity and democracy which can be considered as a communicational mechanism directed to bring peace to social existence. In this context, firstly the term of democracy which constitutes the theorical form of the study will be mentioned, then Habermas’ publicity thought will be exhibited and it will be questionized that whether the theorization of bourgeous publicity finds a democratic response in today’s social reality or not. In this study, at the same time, it will be emphasized that equal recognition system, which provides a basis for contemporary democracy understanding and wihch can be foreseen as a radical step towards institutionalization of negotiation enviorement depending on procedurally equal participation and free speech, has a limited comprehensiveness in Habermasian public sphere understanding

Kaynakça

Aydın, Z. (2008). “Demokrasi Mühendisliği ve Az Gelişmiş Ülkeler”, YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt.1, S.1, Lefkoşa.

Bağce, H. E. (2007). “Siyaset ve Demokrasi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi. Cilt 40, Sayı 4, Ankara.

Bauman, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, (Çev. Abdullah Yılmaz), 2. Baskı. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Bauman, Z. (2013). Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, (Çev. F. Doruk Ergun), Say Yayınları, İstanbul.

Benhabib, S. (2006). Ötekilerin Hakları, Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, (Çev. Berna Akkıyal), İletişim Yayınları, İstanbul.

Blitzer, C. (1968). “Democracy”, Volume. 5. Encyclopedia International. Grolier, New York.

Bulut, N. (2003). “ Demokrasiyi İdeal Anlamına Yaklaştırma Çabası Olarak Radikal Demokrasi”, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt VII, Sayı 1-2, Erzincan.

Calhoun, Craig J. (1996). (ed.). Habermas and The Public Sphere. Fourth Printing. MIT Press.

Dahl, R. A.(2010). Demokrasi Üzerine, (Çev. Betül Kadıoğlu), 2. Baskı. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Dahlberg, L. (2005). “The Habermasian Public Sphere: Taking Difference Seriously?”, Theory and Society. Vol.34, No.2, Wellington.

Fraser, N. (2004). “Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek: Gerçekte Varolan Demokrasinin Eleştirisine Bir Katkı”, Özbek, M. (ed.). Kamusal Alan. Hil Yayın, İstanbul.

Giddens, A. (2004). Modernliğin Sonuçları, (Çev. Ersin Kuşdil), 3. Baskı. Ayrıntı Yayınları İstanbul.

Giddens, A. (2008). Sosyoloji. (Çev. Zeynep Mercan), Kırmızı Yayınları, İstanbul.

Habermas, J. (2009). Kamusalllığın Yapısal Dönüşümü. (Çev. Mithat Sancar, Tanıl Bora), 8. Baskı. İletişim Yayınları. İstanbul.

Habermas, J. (2001). İletişimsel Eylem Kuramı. (Çev. Mustafa Tüzel), Kabalcı Yayınevi, İstanbul.

Habermas, J. (2012). Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak: Siyaset Kuramı Yazıları, (Çev. İlknur Aka), 6. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Hayek, F. (2014). Kölelik Yolu, (Çev. Turhan Feyzioğlu, vd.) 5. Baskı, Liberte Yayınları, Ankara.

Heslep, Robert D. (2001). “Habermas on Communication in Teaching”, Educational Theory. Vol.51, No.2, Illisionis.

Huntington, Samuel L. (1999). “Üçüncü Demokrasi Dalgası”, Yayla, Atilla (ed). Sosyal ve Siyasal Teori. 2. Baskı. Siyasal Kitabevi, Ankara.

Karadağ, A. (2003). “Kamusal Alan Modelleri: Çoğulcu Perspektiften Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 58-3, Ankara.

Laclau, E. (2003). Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme. (Çev. Ertuğrul Başer), 2. Baskı, Birikim Yayınları, İstanbul.

Laclau, E., Mouffe, C. (2012). Hegemonya ve Sosyalist Strateji Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru. (Çev. Ahmet Kardam), 2. Baskı.