Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programını öğrenci görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu amaçla Malatya il merkezindeki resmi ve özel ilköğretim okullarına devam eden 2305 yedinci sınıf öğrencisine anket uygulanmıştır. Nicel karakter arz eden bu araştırmanın verileri betimsel istatistik tekniklerinden aritmetik ortalama ve standart sapma ile "t" ve MWU testleri ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinden, uygulamada sosyal bilgiler dersinin ağırlıklı olarak geleneksel yöntem-tekniklerle işlendiği; ancak ders sistematiğinin çağdaş eğitim ilkelerine uygun olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin, sosyal bilgiler dersinde çoğunlukla geleneksel materyalleri tercih ettikleri, çağdaş teknolojilerden fazlaca yararlanmadıkları da, araştırmada ulaşılan diğer bir sonuçtur. Araştırmada son tahlilde, ülkemizde eğitimde değişim ve reform söylemlerine rağmen, uygulamada geleneksel öğretimin egemen olduğu ve bunun da çağdaş ilkelere göre hazırlanmış olan sosyal bilgiler öğretim programının uygulamadaki etkililiğine gölge düşürdüğü değerlendirmesi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to evaluate the primary school 7th grade social sciences curriculum according to the opinions of students. Totally 2305 7th grade students in state and private primary school in Malatya city center were administered a questionnaire to this end. The data of this research, which is a quantitative character, were analyzed with arithmetic mean, standard deviation, "t" and MWU tests of the descriptive statistical techniques. As a result of the analyses of the data, it is seen that traditional methods-techniques are used in practice in teaching social sciences; but the systematic of the course is appropriate to contemporary educational principles. Another result reached in the research is that teachers generally use traditional teaching materials and they don't make use of contemporary teaching materials most of the time. In the final analyses of the research, it is seen that although educational change and reform are popular concepts of the time, traditional instruction is dominant in practice and it is evaluated that this reduces the effectiveness of social sciences curriculum which is designed according to contemporary principles.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :