Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 531

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticiye olan sadakatin duygusal bağlılık üzerine etkisi: tekstil sektörü çalışanları üzerine bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1
Görüntülenme :
790
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı, tekstil sektörü çalışanlarının yöneticiye olan sadakatleri ile örgüte olan duygusal bağlılıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda çok uluslu bir tekstil firmasının Aksaray fabrikasındaki çalışanları üzerine bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan çalışan sayısı 154’tür. Çalışmada verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada yöneticiye sadakat; özdeşleşme ve adanmışlık duygusu, yöneticiyi izlemek, yönetici uğruna çaba göstermek ve içselleştirme alt boyutları ile ele alınmıştır. Yapılan analizler sonucu çalışanların yöneticiye olan sadakatleri ile örgüte olan duygusal bağlılıkları arasında pozitif ilişkinin olduğu görülmüştür. Özellikle özdeşleşme/ adanmışlık duygusu, yöneticiyi izlemek ve içselleştirme ile duygusal bağlılık arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The basic aim of this study is to find out the relationship between a textile sector employees’ loyalty towards their manager and their affective commitment on the organization. For that end, a study has been carried out on the employees working in one of the factories of a multi-national company in Aksaray. The number of the employees involved in the study is 154. The questionnaire technique has been used to collect data for the study. Within the framework of the study, the loyalty towards the manager has been handled under the following dimensions: identification and dedication, watching the manager, to give effort for the sake of the manager and internalization. As a result of the analyses, it has been seen that there is a positive correlation between the loyalty of the employees towards the manager and their affective commintment on the organization. Particularly, it has been found out that there is a high correlation between identification/dedication, watching the manager, internalization and the affective commitment.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :