Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 543

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme sürecinde sosyal devletten neo-liberal devlete geçiş

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Kökeni oldukça eski geçmişe dayanan küreselleşme kavramı üzerine yoğun tartışmalar özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde yapılmaya başlamıştır. Uzmanların, akademisyenlerin, siyasetçilerin konuyu ele alışındaki temel yaklaşımlarına göre küreselleşmenin şimdiye kadar pek çok tanımlaması yapılmıştır. Öte yandan tanımlamanın da ötesinde küreselleşme süreci barındırdığı temel dinamikler yönünden de sıkça tartışılmaktadır. Söz konusu temel dinamikler insanlığın yararına olabilen unsurlarla birlikte gerek bireylerin ve gerekse devletlerin yönetiminde tehdit ve tehlike içerebilecek unsurları da içermektedir. Bireylerin ve toplumun refahını arttırmaktan ziyade ekonomik büyümeye odaklanan kapitalist düzene karşı gelişen sosyal devlet anlayışı özellikle 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve 1980’li yıllarda hızla ilerleyen küreselleşme sürecinin de etkisiyle etkinliğini yitirmiştir. Küreselleşme süreciyle birlikte sosyal devletten neo-liberal devlet anlayışına doğru hızlı bir geçiş süreci yaşanmıştır. Bu sürecin yaşanmasında özellikle küreselleşmenin en önemli dinamiklerinden biri olarak kabul edilen ulusüstü kurumlar ve değerler oldukça önemli bir role sahip olmuştur.

Özet İngilizce :

Extensive discussions on the concept of globalization of which has the origin that leans on pretty old past had been done especially Post Cold-War period. According to the basic approaches of experts, academicians and politicians on treating the subject, many definition of globalization has been done so far. On the other hand beyond the definition, globalization process is discussed frequently in the aspect of hutting the basic dynamics. Those basic dynamics together include beneficial elements for humankind and threats or dangers for individuals and administration of states as well. The view of social state which had developed against the capitalist order that focuses on economic growth rather than increasing the wealth of individuals and society, lost its efficiency especially by the effects of economic crises that were mainly experienced in 1970’s and quickly advancing globalization process in 1980’s. By the globalization process, a quick transition process has been experienced from social state to neo-liberal state. In experiencing this process, especially transnational institutions and merits which are accepted as one of the most important dynamics of globalization have had a pretty important role.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :