Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 552

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş hayatında tükenmişlik duygusu ve bankacılık sektöründe yapılan bir çalışma

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi 1, T.Ü.SBE İşletme ABD Yüksek Lisans Öğrencisi2
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Tükenmişlik iş hayatında personelin performansını ve başarısını etkileyen önemli biri konudur. Tükenmişlik sadece çalışanlar için değil aynı zamanda yöneticiler açısından da önemlidir. Tükenmişlik en basit bir biçimde fiziksel ve ruhsal bakımdan gücün tükenişi şeklinde tanımlanabilir. Kişide tükenmişlik durumu; duygusal tükenmenin çoğalması, duyarsızlaşmanın artması ve kişisel başarı duygusunun azalması ile ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada Trakya’da bankacılık sektöründe görev yapan personelin tükenmişlik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ölçüm için Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiş ulaşılan sonuçlar çizelgeler yardımıyla açıklanmış ve yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

Job performance and success of staff burnout in the life of one of the important issue is to affect. Only for employees but also a burnout in terms of managers is also important. In the simplest form of physical and mental exhaustion of power from exhaustion in the form of care can be defined. Person burnout status; proliferation of emotional exhaustion, reduced sense of personal achievement and insensitive to increase in convergence may occur with. In this study, in Thrace, who served in the banking sector was to determine the level of staff burnout. Maslach Burnout Inventory was used for measurement. The data obtained in the survey results were analyzed and the results have been interpreted and explained with the help of the table

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :