Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 47 , Sayı 539

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algılanan hasta tatmininin değerlendirilmesi: erciyes üniversitesi gevher nesibe hastanesi poliklinik hastaları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü1, Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu2, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi polikliniklerinden 2006 yılında ayaktan sağlık hizmeti alan erişkin hastaların algılanan hasta tatmin düzeylerini belirlemek, hastaların hasta tatmin düzeylerinin bazı özelliklere göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini açıklamak, poliklinik hastalarının tanı-tedavi tatmini temel belirleyicilerinin neler olduğunu incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada 1000 hastaya anket uygulanarak araştırma verisi elde edilmiştir. Hasta tatmini ölçüm anketinde 5’li Likert ölçeğinden yararlanmıştır. Araştırmada 6 hasta tatmini boyutu incelenmiştir. Bunlar; genel ortamın özellikleri, poliklinik kayıt hizmetleri, personel iletişim özellikleri, hizmet bekleme süresi, hasta mahremiyeti ve tanı-tedavi hizmetleridir. Araştırma sonunda hasta tatmini boyutlarında ortalama skorların yaklaşık 3,5 ile 4,01 arasında değişmekte olduğu anlaşılmıştır. 6 hasta tatmini boyutu arasında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Ayrıca tanı - tedavi hizmetleri hasta tatmini boyutunun 5 hasta tatmini boyutu tarafından istatistiksel olarak anlamlı şekilde belirlendiği anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purposes of this study are to measure and analyze patient satisfaction levels of the adult / mature patients received outpatient health care services from Erciyes University Gevher Nesibe Hospital in 2006; to analyze differencies of patient satisfaction by patients’ some socio-demografic variables, perdictors of outpatients’ diagnosis-treatment patient satisfaction. 1000 patients were reached. The study data was gathered by using the questionaire. 5 point scale (Likert Scale) was used in patient satisfaction measurement questionnaire. This study investigated 6 patient satisfaction dimensions: service environment characteristics, policlinik registry services, personel communication, waiting time for services, patient privacy and diagnosis-teratment services. It was found at late of study that mean scores of patient satisfaction dimensions are about 3.5-4.01. It was explored that there were significant positive correlations among all 6 patient satisfaction dinemsions. Also this study showed that significant predictors of diagnosis – treatment services satisfaction are 5 patient satisfaction dimensions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :