POMAK HALK ŞARKILARININ MÜZİKSEL ANALİZİ

Öz The aim of this study is to determine the musical features of Pomak folk songs andprovide them to be documented by writing in notes. It is used “descriptivenotation” (Seeger, 1958) in transcription which is based to Western art musicnotation system and makes it easy to show ornamentations. In this study fivePomak folk songs transcripted because they are indicating different features of thetune and the text among twenty songs which are recorded in a field study (from2002 to 2007) was carried out in Çınardibi village of Bayındır County in İzmirProvince and are analysed. In this study, it is revealed that the Pomak folk songs hadcharacteristic melodic structure, the songs classified as of their melodic structureand their themes, the relation between the melody and the lyrics researched.

MUSICAL ANALYSIS OF POMAK FOLK SONGS

Kaynakça

BRACKET, David (2000). Interpreting Popular Music, University of California Press.

DÜRÜK, E. Filiz (2007). Pomaklarda “Pesne” Pratiği: Sembolik Kültür ve Etnisite. Yayımlanmamış Doktora Tezi,İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.

ŞAHİNBAŞ, İlksen (2007). Zorunlu Göç Olgusu Bağlamında Bulgar Göçleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı.

ELLINGSON, Ter. “Transcription”, In Ethnomusicology, edited by Helen Myers (1992)., London: The MacmillanPress, ss. 110-152.

Şekiller Listesi

Şekil 1. İki kesitli pesnelerdeki karakteristik ezgi çizgisi.

Şekil 2. Üç kesitli pesnelerdeki karakteristik ezgi çizgisi.

Şekil 3. Kaynak kişi: Bayram Badalı/1930-Çınardibi Köyü

Şekil 4. Kaynak kişi: Saliha Özkocabaş/ 1939- Fikriye Özkocabaş/ 1946 Çınardibi Köyü.

Şekil 5. Kaynak kişi: Saliha Özkocabaş/ 1939-Çınardibi Köyü

Şekil 6. Kaynak kişi: Beyhan Özkasap/1940, Saniye Sarıer/1940- Çınardibi Köyü

Şekil 7. Kaynak kişi: Bayram Badalı/ 1930-Çınardibi Köyü